3 تن موادغذايى تاريخ مصرف گذشته و فاسد در سپيدان معدوم شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مســئول واحــد بهداشــت محيط مركز بهداشــت ســپيدان از معدومســازى ســه تــن مواد تاريخ مصرف گذشته و فاسد در سپيدان خبر داد.

به گــزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى شيراز، مريم عباســى با اشــاره بــه اين كــه اين مــواد از اماكــن تهيه و توزيــع مواد غذايى و بهداشــتى در شهرستان كشــف شده است، گفت: اين مواد شامل موادغذايى، آشاميدنى، آرايشــى و بهداشتى غيرقابــل مصــرف انســانى بوده است.

وى اضافه كرد: با واحدهاى صنفــى متخلف برخــورد جدى، قاطع و قانونى خواهد شد.

مســئول واحــد بهداشــت محيط شبكه بهداشــت و درمان ســپيدان گفــت: ايــن حجــم از موادغذايى، آرايشــى و بهداشتى و نوشــيدنى فاســد و تاريــخ مصرف گذشته با حضور نماينده دادســتانى و مســئولان بهداشت محيط شهرستان معدوم شد.

عباســى از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هرگونه تخلف بهداشــت محيطى و مــواد تاريخ مصرف گذشــته، مراتــب را بــه واحــد بهداشــت محيط شبكه بهداشــت از طريق سامانه 190 گزارش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.