تاكيد بر ساماندهى حاشيهنشينى در شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

در نشســت مشــترك مقاومســازى مسكن روستايى بر لزوم به كارگيرى همه ظرفيتها براى ساماندهى حاشيهنشينى در اطراف كلانشــهر شــيراز تاكيد شد .

معاون بازســازى و مسكن روســتايى بنياد مسكن فارس در اين نشست گفت: همه ظرفيتها براى ســاماندهى حاشيهنشــينى در اطراف كلان شــهر شــيراز و توســعه و بهســازى روستايى و روان ســازى تســهيلات بــراى مقاوم سازى مناطق روستايى در اين شهرستان به كار گرفته شود.

فــرج ا... نصيــرى بــا بيان اين كه حاشــيه نشــينى معضلى خودســاخته اســت كــه انســان بــا بىبرنامگــى، بىعدالتــى و عدمتوجه به كرامت انســانى آن را ايجاد كرده اســت افزود: همه نهادهــا و مســئولان شــهرى در ساماندهى حاشــيه نشينى وظيفه دارند؛ بنياد مســكن هــم در اين زمينــه گامهــاى موثــرى براى ساماندهى حاشيه نشينى برداشته است.

وى به برخى از ناهنجارىها در مناطق حاشيهنشــينى اشــاره كرد و گفت: فقر و مهاجرتهاى ناشــى از خشكسالى موجب شده اين مناطق به ســكونتگاه تبديل شوند.صفشــكن، مديــر بنيــاد مســكن شهرستان شــيراز هم در اين نشســت بر لزوم ســاماندهى حاشيه نشــينى و همچنين توسعه گردشگرى روســتايى تاكيد كرد و گفت: شيراز، شهرى فرهنگى با قابليتهاى فرهنگى و گردشگرى اســت و اغلــب روســتاهاى ايــن شهرســتان قابليت توســعه گردشگرى روســتايى دارند. در ايــن جلســه پيرامون مســايل و مشــكلات پرداخــت تســهيلات مقاوم سازى به روستاييان بحث وتبادل نظر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.