توزيع نوار احياى كودكان در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

براي نخســتين بار در كشــور، نوار احياى كودكان در بيمارســتان هاي زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز توزيع شد.

به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى شيراز، مدير درمان اين دانشــگاه با اعلام ايــن خبر گفت: زمان طلايي ارايــه خدمات اورژانس در كودكان بد حال، بســيار كمتر از بزرگســالان است، از طرفي تعيين ميزان داروهــاي حياتي تزريقي در زمان بحران هاي تهديدكننده حيات در كودكان، بر اســاس وزن تعيين مى شود. دكتر سيد ابوالفضل هاشمى اصل ادامه داد: با توجه به نبود امكان وزن كردن دقيق كودك در زمان هاي بحراني و همچنين بــه علت عجله كادر درمان، اين امر گاهي با خطا مواجه مي شــود كه براي رفع اين مشــكل، اســتفاده از نوار احياى كودكان در بخــش هاي اورژانس پيشنهاد شده و در بسياري از مناطق جهان درحال استفاده است.

وى با بيان اين كه اين نوار بر اســاس قد كودك، به هشت منطقه رنگي تقســيم مي شــود، توضيح داد: در هر منطقــه، مقدار داروهــاي اورژانس و تجهيزات لازم براى احياي كودك، بر اســاس وزن تخميني او يادداشت شده اســت. مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز گفت: اين نوار احيا هم اكنون براي نخســتين بار در سطح كشــور، در دسترس بخش هاي اورژانس و بســتري كودكان بيمارستان هاي زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.