اتصال راه آهن فارس به بنادر جنوبي در اولويت باشد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جلال الدين عرفاني –خبرنگار »خبرجنوب«/ اتصــال راه آهــن فارس به يكــي از بنادر جنوبي اولويت اصلي استان فارس است.

استاندار فارس در حاشــيه بازديد از روند احداث ســيلوي بارگيري و تخليه گند مايســتگا ه راه آهن ســيوند و بارانداز ريلي شــركت ســايپا در ايســتگاه راه آهن شــيراز با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ســالان ه 500 هزار مسافر توسط راه آهن فارس جا به جا مي شــود اما با توجه به آن كه معمولاً بحث حمل مسافر توسط قطار جايگاه كوچكي دارد و بيشت ر نگاه به حمل بار توسط راه آهن است، نگاه كلان مــن و اولويت اصلي اســتان اتصال شــبكه ريلي فــارس به يكي از بنادر اســت كه در حال حاضر مقدمات اتصال راه آهن شيراز – اصفهان به بند ر بوشــهر مهيا شــده اســت و در آينده نزد يكاي ن پروژه عملياتي ميشود.

اســماعيل تبادار افزود: يك يا زپروژههاي ي كه از آن بازديد كرديم؛ ســيلوي گند مايســتگا ه ســيوند بود كه با توجه به آن كه هم اكنون 400 هزار تــن گندم بيــش از نياز اســتان توليد و به اســتانهاي ديگر انتقال مييابد وجود اي نسيلوه ا براي انتقال گندم مازاد استان به ساير نقاط بسيار ضروري است.

وي تصريح كرد: به گفته مســئولين راهآهن استان اين سيلو تا آذرماه عملياتي شده و تا پايان ســال ميتواند 70 هزار تن بار را جا به جا كند و سال آينده اين ســيلو ظرفيت نگهداري و حمل و نقــ ل300 هزار تن گندم را دارد و بايد در ســاي ر ايستگاه هاي مسير نيز چنين سيلوهايي ايجاد شود.

اســتاندار فارس گفت: زماني كه ســخن از ايجاد زيرساختهاي اســتان به ميان ميآيد يك ي از زيرساختهاي مهم بحث راه آهن است و نگاه ما همســو با تكميل خطوط ريلي است كه تكميل راه آهن شيراز – بوشهر، گل گهر، اقليد به يزد 3 اولويت اصلي ماست و در ادامه نيز به دنبال ايجاد راه آهن شيراز- خوزستان هستيم.

تبادار از حمل و نقل ريلي به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي توسعه ياد كرد.

وي با اشــاره بــه در نظر گرفتن ســهمي از حمل و نقل ريلي بــراي انتقال توليدات صنايع و ســاير بخش هاي توليدي اســتان گفت: د رهمي ن زمينه هم اكنون جايگاهي در راه آهن شيراز براي بارانداز محصولات شــركت سايپا د رنظ رگرفت ه شــده كه تا ماه آينده عملياتي ميشــود و ظرفيت نگهدار ي6 هزار خودرو در يك زمان را دارد ك ه در طول ســال با توجه به پر و خالي شــدن آن از ظرفي تپذيرش 60 هزار خودرو برخوردا راســ ت كه با اجرايي شــدن آن در مرحله اول 150 شغل به صورت مســتقيم ايجاد مي شود و با تكميل آن بيش از 400 شغل فراهم مي گردد. همچنين اولين فــاز آن با ظرفيــت 2 هزار خودرو بــه زودي به بهرهبرداري ميرسد.

تبــادار با تاكيد بر افزايش ســرع تقطا رب ه عنــوان يكي از عوامل جذب مســافر گفت: يكي از مــواردي كه از همان ابتدا بــر روي آن تاكيد داشــتيم افزايش ســرعت قطار اســت كه د رحا ل حاضر ســرعت قطار شــيراز – اصفهــان د ر92 درصد مسير بيش از 120 كيلومتر است كه قرار است سرعت آن به 140 كيلومتر افزايش يابد.

وي اضافه كرد: شــايد ســفر با قطار به دليل وجود برخي امكانات راحت تر از ســاير وسايط نقليه باشــد اما زماني كه مدت زمان سفر با قطار به مشهد 24 ســاعت و اتوبوس 16 ساعت باشد مدت زمان كمتر ســفر با اتوبوس اين مزيت هاي ســفر با قطار را از بين مي بــرد در حالي كه اگر ســرعت قطــار و در كنار زمينه هــاي رفاهي آن افزايــش يابــد همين امــر باعث ايجــاد انگيزه و جذابيت بيشــتر براي ســفر با قطار مي شود البته در كنار آن بحث ايجاد خط ســريع السير شيرازاصفهان را نيز در برنامه كاري خود داريم.

استاندار فارس گفت: نگاه من به موضوعات مختلف هيچ گاه شــعاري نبــوده و دلم مي خواهد حرفــي بزنم كــه پشــتوانه دارد و قطــع به يقين مــواردي كــه در شــعارها مطرح مي شــود بايد عملياتي شــود. مهم اين است كه خروجي تمامي موارد مطرح شــده منجر به توسعه و رونق استان شود .

وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا وضعيت فعلي راه آهن فارس راضي كننده اســت يا خير؟ بيــان كرد: نــگاه من به حمل و نقــل ريلي دورتر و بيش از وضعيت فعلي اســت و بــه اين جايگاه قانع نيســتيم اما اين نبايد باعث شــود تا زحمات گذشتگان را فراموش كنيم.

تكميل خطوط ريلي »شيراز- بوشهر «و »گلگهر-اقليد « در دستور كار است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.