مشاوره روانشناسى و روانپزشكى به بيماران خاص در استان فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

واحد مشــاوره روان شناســى و روانپزشــكى بيماران خاص در مراكز قطب درمان اســتان فارس، شــامل شهرســتان هــاى مرودشــت، فيروزآباد، كازرون و داراب راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى شيراز، دكتر داوود حدادى رئيس اداره بيماران خاص دانشگاه علوم پزشكى شيراز با بيان اينكه در ســطح دانشگاه علوم پزشكى شــيراز، 22 مركز تالاسمى و حدود هزار و چهارصد بيمار تالاســمى وجــود دارد، گفت: اداره بيمــاران خاص در زمينه ارتقاى كيفيت خدمات درمانى ارائه شــده به بيماران، در ســال گذشته اقدام به راه اندازى واحد مشــاوره روان شناســى و روانپزشكى بيماران خاص، با اولويت بيماران تالاسمى در بيمارستان شهيد دستغيب شيراز كرده است.

وى افزود: پيرو اجراى موفق اين طرح، تصميم بر آن شــد كه اين طرح در مراكز قطب درمانى نيز اجرايى شود؛ بعد از بررسى ها و رايزنىهاى انجام شــده با روساى بيمارســتان ها در اين مراكز، از هر مركز يك روانپزشك و يك روان شــناس انتخاب و دوره آموزشــى با حضور آنان در مركز اســتان تشكيل شد.

دكتر حدادى ادامه داد: در حال حاضر با وجود پنج مركز مشاوره بيماران خاص تحت پوشــش اين اداره بــراى تمامى مراجعان، پرونــده الكترونيكى تشــكيل و اطلاعات بيمــاران براى پيگيرى درمان در ســامانه مربوطه ثبت مىشــود. بيشترين فعاليت هاى اين مراكز شامل ويزيت روان شناسى بيماران به صورت فعال، مشــاوره و روان درمانى فردى، گروه درمانى و مشــاوره خانوادگى، برگزارى نشســت هاى پرسش و پاســخ، توانمندسازى روانى و مهارت هاى زندگى و ويزيت روان پزشكى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.