باز هم دود قليان به چشم مراكز عرضه قليان رفت

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رييــس مركــز بهداشــت شهداى انقلاب شيراز، از تعطيلى 6 واحــد صنفى عرضه قليان خبر د اد .

به گــزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى شيراز، دكتر حميد رضا قاسم پور گفت: در ادامــه رونــد اجــراي قانون كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، شِــش واحد صنفــي عرضهكننده قليــان، بــه دليــل بياعتنايي به هشــدارها و اخطارهاي مختلف، بنا به دســتور مقــام قضايي و با همــكاري اداره نظارت بر اماكن عمومي، از ســوى واحد سلامت محيط مركز بهداشــت شــهداى انقلاب، تعطيل و پرونده متخلفان به دادسرا ارجاع شد.

وى افزود: با توجه به تاكيد دادســتاني مبني بر برخورد جدي و قاطع با متصديان مراكز عرضه كننده قليان، اين مركز بر اســاس روال گذشته و با جديت بيشتري نسبت به بازديد و برخورد قانوني با مراكز متخلف اقدام مي كند.

رييــس مركــز بهداشــت شــهداى انقــلاب بــا اشــاره به زيانهاى عرضه دخانيات، اضافه كــرد: با توجــه به مصوبه ســال 93 وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت، عرضه قليان از رســته شــغلي واحدهاي صنفي حذف و در حال حاضــر هيچ واحد صنفي مجوز عرضه قليان ندارد.

دكتر قاسم پور از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشــتي در مراكز تهيــه و توزيــع مــواد غذايي و اماكن عمومي، مراتــب را براى پيگيــري به ســامانه 190 اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.