اهداي 1500 واحد خوني توسط مردم فارس براي كمك به زلزلهزدگان

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديــر كل انتقــال خون فــارس از اهــداي يــك هــزار و 500 واحد خوني توســط مــردم اســتان بــراي كمــك به زلزلهزدگان كرمانشاه خبر داد.

دكتــر محمد حســين كريمي گفت: طي دو روز گذشــته افراد بسياري براي اهداي خون به پايگاه هاي ما در شيراز و شهرستانهاي استان مراجعه كردهاند و در حال حاضر ذخيره خوني بالا است و فعلاً نياز فوري در اين خصوص وجود ندارد.

وي ادامــه داد: ضمــن قدردانــي از مــردم بــه دليل حــس نوع دوســتي، خواســتاريم كــه به فكر روزهــاي آينده هم باشــند و براي اهداي خــون، به يكي دو روز اول بســنده نكنند چرا كه ممكن اســت افــرادي كــه از زيــر آوار بيرون آورده شــده اند طي هفتــه آينده به خون نياز پيدا كنند.

مدير كل انتقال خون استان يادآور شد: با توجه به اين كه براي افراد تا 3 ماه پس از خون دهي ديگر امكان اهداي خون وجــود ندارد از مردم تقاضا ميشــود كه فعلاً از تعدد مراجعه به پايگاه هاي انتقال خــون براي اهدا و كمك به زلزله زدگان خودداري كنند و براســاس اطلاعيهها و نظرهــا در صــورت لزوم بــه اين منظور مراجعه داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.