برگزاري مراسم دهه آخر صفر در حسينيه كازرونيها

KHABAR JONOOB - - جنوب -

اين مراسم تا شب سالگرد رحلت رسول اكرم(ص) و سالگرد شهادت امام حسن مجتبي(ع) ادامه دارد

مراسم دهه آخر صفر به مد ت6 شب در حسينيه كازرونيها واقع د ر شــيراز در حال برگزاري است. دبي ر مركز فرهنگي مذهبي منتظران وصل شــيراز به خبرنــگار »خبرجنوب« با بيان اين مطلب گفت: د راي نمراســ م علاوه بــر برپايي مجلــس روضه با مداحي رضا بذري، محمد اســداله ي و محمود گرجــي از مازندران ،عل ي رضايــي، بهنــام زارع و ســيدمعين حســني از شيراز توســط روحانيون برجسته نيز سخنراني ايراد ميشود.

علي رضايي افزود :اي نمراســ م كه از دوشنبه 22 آبان ماه در حسينيه كازرونيها واقع د ر بولوا ر اميركبي ر آغاز شده به مد ت6 شب ادامه دارد و حجت الاســلام موســوي مطلق از تهران و حجت الاسلام وزيري از قم نيز طي آن به سخنراني مذهبي ميپ ردازد. وي از مــردم دعوت كرد ك ه د راي نمجل سروض هك هت اشنب ه27 آبان ماه ادامه دارد و ا زساع ت19 و سي دقيقه آغاز ميشود شركت كنند . اين مراســم توســط مركــز فرهنگي مذهبــي منتظران وصل و با همكاري هيات مصباح الهدي شــيراز و هيا ت امنــاي حســينيه كازرونيها د رحا ل برگزاري است.

د ر اي ن مراســ م معنــو ي اطعا م توسط جمعي از خيرين و همچنين از محل موقوفههاي حــاج محمد جعفر ، حــاج محمدحســين و نصيرالملــك توزيع مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.