گشايش نمايشگاه چهل سال دستاوردهاي تحول در علوم انساني در دانشگاه شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نمايشــگاه چهل سال دستاورهاي تحول در علوم انساني، ديروز در محل كتابخانه مركزي دانشگاه شيراز گشايش يافت.

دكتر ســيد سعيد زاهد زاهداني، مدير پژوهشكده تحول در علوم انساني دانشگاه شيراز در اين مراسم هدف از برپايي اين نمايشگاه را ارائه آخرين توليدات علمي و آثار مكتوب در زمينه تحول در علوم انساني اعلام كرد.

اســتاد جامعه شناسي دانشگاه شــيراز گفت: بر اساس كلام امام خمينــي (ره) و منويات رهبر معظم انقلاب اســلامي، تحول در علوم انســاني به عنوان نرمافزار مديريت جامعه، امري ضروري به شــمار ميآيد .

دبير علمي نخســتين همايش ملى »چرايى و چگونگى تحول در علوم انســانى از ديدگاه حضرت آيــت ا... خامنه اى« كه به ميزباني دانشگاه شيراز برگزار مي شود، بيان داشت: دستيابي به علوم انساني كه بر مبناي اســلام بنا نهاده شده باشد، براي حل مسائل و مشكلات كنوني جامعه اجتناب ناپذير است.

دكتــر زاهــد گفــت: از ابتــداي انقــلاب برخــي مجموعههــا، پژوهشــگاه هــا، پژوهشــكده ها و دانشــگاه ها، نســبت به مســاله تحول در علوم انســاني حســاس شــده اند و فعاليت هايي نيز داشتها نــد كه آثار مكتوب آن ها در نمايشــگاه در معــرض ديد عموم قرار گرفته است.

دكتر محســن جاجرمي زاده، دبير اجرايي نخســتين همايش ملى »چرايــى و چگونگــى تحــول در علوم انســانى از ديــدگاه حضرت آيــت ا... خامنــه اى« هــم گفت: اين نمايشــگاه در حقيقت بخشــي از برنامــه هــاي همايش به شــمار مي رود و قرار اســت بر اســاس هماهنگــي هــاي صــورت گرفتــه، تمامي آثــار مكتــوب در زمينه تحــول در علــوم انســاني در پايــگاه اســتنادي علوم جهان اســلام قرار گيرد.

وي افــزود: در همايش فضايي فراهم شــده تــا افراد صاحبنظر و انديشــمند، ديــدگاه هــاي خــود را در قالــب مقاله، نشســت هم انديشــي، ميزگــرد، كرســي نظريــه پــردازي، كارگاه آموزشــي و ... ارائه كنند.

گفتني است آيين افتتاحيه نخستين همايش ملى چرايى و چگونگى تحول در علوم انســانى از ديدگاه آيت ا... خامنه اى صبح امروز 24 آبان ماه در دانشگاه شــيراز با حضور انديشمنداني از سراسر كشور برگزار مي شود. حضور عموم در اين همايش 2 روزه آزاد است.

در آيين گشايش نمايشگاه چهل سال دستاورهاي تحول در علوم انساني، جمعي از مسئولان دانشگاه از جمله دكتر حبيب آگهي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.