»اختلال پس از سانحه« از غفلت تا زمينگير شدن

KHABAR JONOOB - - جنوب -

سهيلا رفيعي نژاد-خبرنگار »خبرجنوب«/ سندرم استرس پس از سانحه از اثرات يك حادثه و يا سوگ است به طوري كه اين اختلال در بين افرادي كه در معرض زلزله و سيل قرارگرفتهاند بيشــتر مشاهده ميشود و در صورت عدم توجه ميتواند عوارض جبرانناپذيري مانند افسردگي، پرخاشگري، اختلالات خلقي و رواني را به همراه داشته باشد.

به گزارش »خبرجنوب«، غم، واژه اي است كه از آن براي توصيف احساسات و واكنشهايي اســتفاده ميكنيم كه هنگام از دســت دادن يك عزيز يا چيزي ارزشمند، گريبان گير ما ميشود. با توجه به اين كه غم واكنشــي جهاني نسبت به فقدان است اين احساس دردناك، استرس زا و در عين حال طبيعي، معمول و ضروري است.

افسردگي سوگ ميتواند از چند ماه تا چند سال طول بكشد. براي بهبود سريعتر افرادي كه دچــار حادثه، تصادف و مــواردي مانند زلزله يا ســيل ميشــوند و ورود آن ها به زندگي عادي، وجود تيم هاي تخصصي روان شناسي در محل و يا بيمارستان ها ضروري است.

دانشــيار روان شناسي دانشــگاه شيراز در اين خصــوص گفت: وقتي حوادثــي مانند زلزله رخ مي دهد بر اثر آن بحران هايي ايجاد ميشود كه روانشناســان ميتوانند با مداخله در بحران اثرات منفي را به حداقل برسانند.

دكتــر حســين چــاري در گفــت و گــو با خبرنــگار »خبرجنوب« ميافزايــد: يك اختلال رواني در متون روان پزشــكي و روان شناســي با عنوان »اختلال پس از سانحه« وجود دارد كه بازماندگان زلزله و جنگ گرفتار آن ميشــوند، يكــي از وظايف روانشناســان در چنين مواقعي پيشگيري از اين اختلال و يا عوارض آن است و اقدام به منظور درمان كســاني كه به اين سندرم مبتلا شــده اند مي توانــد زمينه كاهش عوارض احتمالــي فــردي و اجتماعي را به همراه داشــته باشد.

وي يادآور ميشود: اين پديدهها چون جنبه اجتماعــي هم دارنــد، ميتواننــد ناهنجاريهاي اجتماعي مانند به ســرقت رفتن امــوال ديگران و بيسرپرســت شــدن خانوارها را نيز به دنبال داشــته باشــند و اين عوامل جامعه بحران زده را آسيبپذير ميكند.

دكتر حســين چــاري ميگويد: هر ســانحه ناگهاني مانند تصادف شديد و يا زلزله ميتواند چنين عوارضي را در بر داشــته باشــد؛ به همين دليــل انجــام فعاليتهاي مشــاوره پــس از آن ضروري است، هر تروما در بردارنده يك آسيب پس از سانحه است و بي توجهي به آن ميتواند براي جامعه و مســئولان چه از نظر جسمي و چه رواني هزينهساز باشد.

ايــن عضو هيــات علمي دانشــگاه شــيراز ميافزايد: داستان توجه و اثرات جانبي تروما در خدمات ســلامت روان ميگنجد و از آن جا كه ســلامت روان هميشــه يكي از جنبه هاي مغفول مانده حوزه درمان اســت و بخش پزشــكي بيش از اندازه بر سلامت جسم متمركز هستند، اهميت اين مساله چندان جدي گرفته نمي شود.

ايــن عضو هيــات علمي دانشــگاه شــيراز ميافزايــد: حضور كــم رنگ روان شناســان و مــددكاران در فرآيندهاي درماني حوادثي مانند زلزلــه از جنبه هاي مغفول مانده ســلامت روان بــوده و ايــن وضعيت به نحوي اســت كه گاهي روان شناسان و مشاوران را در اين امور دخالت نميدهنــد. عضو نظام روانشناســي و مشــاوره فارس هم بــه خبرنگار »خبرجنــوب« ميگويد: كســاني كه در حوادثي مانند زلزله عزيزان خود را از دســت ميدهند دچار »سندرم استرس پس از سانحه« ميشــوند به طوري كه بعد از بروز اتفــاق فشــارهاي رواني آن هــا را رنج ميدهد و اگــر تحت مشــاوره قــرار نگيرنــد، عوارض جبرانناپذيــري مانند افســردگي، پرخاشــگري، اختلالات خلقي و رواني، آنها را تهديد ميكند.

كاظــم احمديــان يادآور ميشــود: به طور مثــال عوارض اســترسهاي ناشــي از زلزله بم در حال حاضر در بيــن برخي افراد كه به مراكز درمانــي مراجعه ميكنند مشــاهده ميشــود و در زلزلــه فعلــي ميتوان با مداخلــه به موقع و مســتمر در بحران از عوارض كاســت، اين افراد به دليل شوك وارده بايد 3 ماه مستقيماً زير نظر مشاوران باشند.

اين مشــاور خانــواده مي گويــد: آموزش برونريزي هيجانات منفي، اجازه بروز خشم و يا حتي انتقاداتي كه به مســئولان ميكنند ميتواند عــوارض احتمالي وضعيت رواني به وجود آمده در آينده را كاهش دهد.

احمديــان مــي افزايــد: در هنــگام بــروز اســترسهاي فاجعه آميز و شــديدي مانند زلزله يــك تيم تخصصي بايد نحوه مقابله با »ســندرم اســترس پس از سانحه« را به افراد آموزش دهد چــرا كه اين ســوگواران طي چنــد ثانيه تمامي امكانــات زندگي و حتي برخــي تمامي اعضاي خانواده خود را از دســت داده اند و اين شــوك بــزرگ اگر بــه ســمت مطلوبي هدايت نشــود ميتواند مدت هاي طولاني همراه آنها باشــد و حتي ممكن اســت به افسردگي و اعتياد هم منجر شود .

اين مشــاور خانواده ميگويــد: اختلال در خــواب، حمله عصبــي، افســردگي، اضطراب و كاهش بازدهي از مشكلات افرادي است كه پس از ســوگ تحت مشــاوره هاي مورد لزوم قرار نگرفته اند.

دانشيار روانشناسي دانشگاه شيراز: حضور كمرنگ روان شناسان و مددكاران در فرآيندهاي درماني حوادث از جنبههاي مغفول مانده سلامت روان است

عضو نظام روان شناسي و مشاوره فارس خبر داد؛ افسردگي، پرخاشگري و اختلالات خلقي عوارض سندرم استرس پس از سانحه و زلزله اين حادثه ديدگان حداقل 3 ماه پس از شوك وارده بايد زير نظر مشاوران باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.