اهداى خون، كمترين هديه به زلزلهزدگان است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز گفــت: در پــى حادثه تاســفبار زلزلــه در اســتانهاى غربى كشــور، ما دانشــگاهيان همگام با ديگر مردم ايران، آمادگــى خود را براى يارى رســاندن به هموطنان سانحهديده خود اعلام مىداريم. به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشــكى شــيراز، دكتر على بهادر كه به همراه مديران ارشــد و جمعى از اســاتيد ايــن دانشــگاه، با اهداى خــون، به يارى مجروحان زلزله استانهاى غربى شتافتند، در حاشيه اين برنامه با تاكيد بر ضرورت ترويــج فرهنگ اهداى خون در بين مردم جامعه، ادامــه داد: نبايد هميشــه پس از بحرانهــا و حوادث طبيعــى و غيرطبيعى خون اهدا كرد بلكه بايد هموطنان هميشه با حضــور در ســازمانهاى انتقال خون، ايثارگرى خود را نشــان دهند، تا هيچگاه كشور با كمبود خون مواجه نشود و هيچ بيمــار نيازمندى در انتظار رســيدن خون نباشد.

دكتــر بهــادر با بيان اينكــه اهداى خــون، كمتريــن هديــه به زلزلــهزدگان اســت، اضافه كرد: اين دانشگاه آمادگى كامل خود را براى اعزام گروه پزشــكى تخصصــى و فــوق تخصصى بــه مناطق زلزله زده، اعلام كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.