برگزارى مراسم سوگوارى بيست و هشتم صفر در بقاع متبركه شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رييــس اداره اوقــاف و امــو ر خيريه ناحيه سه شــيراز از برگزارى مراســم ســوگوارى ســالگرد رحل ت پيامبر اكرم(ص) و ســالگرد شهاد ت امام حسن مجتبى(ع) د ر بي ش ا ز 10 بقعه متبركه و مســاجد شــه رشيرا ز خبر داد. به گــزار ش روا بط عموم ي اداره كل اوقــاف و امــو ر خيريــ ه فارس، حجت الاســلام رحيم صفرى گرائى گفــت: اين مراســم معنوى با حضــور عموم عــزاداران د رآســت ان مقدس ســيد علاءالدي ن حســي ن (ع ) مصادف با شــب پنج شــنب ه25 آب ان بعــد از اقامه نماز مغرب و عشــ اب ا ســخنرانى حجت الاسلام والمسلمين رضوى اردكانى و با حضور مداح ان اهل بيــت(ع) برگزار مى شــود .و ى با بيــان اين كه د رمحــ لحر ممطه ر حضرت سيد تاجالدي نغريب (ع )ني ز مراســم عزادارى و روضه خوان ىب ا ســخنرانى حجــت الاســلام منصور خادمــى و مداحــى جعفــر دهقــان و رسول زارع برگزار مي شود، افزود : در آســتان مقد سعل ىب نحمز ه(ع ) هم مراســم عــزادارى در شــ ب28 صفر بعد از اقامه نماز مغرب و عشــ ا و در روز بيســت و هشــت مصفــ رب ا ســخنرانى حجت الاسلام والمسلمين ذوالانــوارى و مداحــى راســخ قد م برگــزار مىشــود .اي نمقام مســئو ل اضافه كرد: در محل قدمگا هحضر ت ابوالفضــل العبــاس (ع) نيز مراســم عــزادارى با مداحــى و نوح هخوان ى حيــدرى و رحمــان ســتايش برگزار مــي گــردد و حجت الاســلام تجرد ايراد ســخن خواهد كرد. همچنين د ر بقعه متبركه ســيد نظام الدين محمود شــاهداع ىال ىا.. .(ع )ني زاي نمراس م به مد تس هشب ا ز25 ت ا27 آب انب ا سخنرانى حجت الاسلام مير و مداح ى ســيد عباس انجوى، خليل نگهبان و مجيد قنادزاده برگزار مىشود .ري يس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه ســ ه شــيراز در ادام ه ا ز برگزار ى مراس م عزادارى در امام زاده سيد محمد (ع ) قصردشــت هم خبــر داد و افزود :اي ن مراســم در شــ ب28 صف را زساع ت 20 بــا حضور مداحا ناهــ لبيت(ع ) و بــا حركت هيــأت هاى عــزادار ى برگــزار مى شــود. د ررو ز26 آب ان نيز در محل اين آستان مقد سمراس م عزادارى و ســوگوارى از ســاع ت9 برگزار مى شــود. عــلاوه بر اين، د ر آيينى در محل آســتان مقــد ساما م زاده ســيد صــادق(ع) مهــدى آبــاد مراسم تعزيه خوانى در روز پنج شنبه 25 آبان ماه ســاع ت14 و 30 دقيق ه برگزار مى شــود. د ررو زجمع ه26 آبان نيز اين مراسم با سخنرانى حجت الاسلام ســيد محمد على دستغيب و مداحى على صفايى و سليم ىبرگزا ر مى گردد. امام زاده سيد شمس الدي ن ميــر آخر(ع) هم پنج شــنبه 25 آبان ميزبان مراسم سوگواري با سخنرانى حجت الاسلام دكتر حسنى و مداح ى حسن و حسين معلمى است.

رئيس شــوراى عالى ســازمان بســيج حقوقدانان فارس گفت: بايد تلاش كنيم محوريت مساجد در مشاركت هاى مردمى را احيا و تقويت نماييم.

على القاصى در ســومين جلســه شــوراى عالى ســازمان بســيج حقوقدانان فارس با بيان اين كه مسجد در طول تاريخ مركز تصميمگيرى در همه ابعاد جامعه بوده است، افزود: از صدر اسلام مؤمنين با حضور در مســجد علاوه بــر برآوردن نيازهــاى معنوى در امــور اجتماعى و سياسى نيز مشــاركت داشــتند و بايد تلاش كنيم محوريت مساجد در مشاركتهاى مردمى را احيا و تقويت نماييم.

وي بــا بيــان اين كــه يكى از آســيب هايى كــه جامعه مــا با آن رو به رو اســت و زمينهســاز تشــكيل بخشــى از پرونده هاى ورودى به دســتگاه قضايى مي باشــد، عــدم آگاهى حقوقى مردم اســت گفت: متاســفانه عدم آشــنايى افراد بــا قوانيــن و حقوق فــردى و اجتماعى باعــث شــده فــرد نتوانــد در ارتباط بــا جامعــه به صــورت صحيح تصميم بگيرد.

رئيس شــوراى عالى سازمان بســيج حقوقدانان فارس اضافه كرد: افراد با داشتن اطلاعات حقوقى و آگاهى از قوانين مىتوانند از تشكيل تعــداد زيادى از پروندهها جلوگيرى نمايند و زمينه ســلامت اخلاقى و روانى و امنيت جامعه را بيشتر فراهم كنند.

القاصى آگاهى بخشــى حقوقــى به مردم را به صــورت صحيح و كامل از نيازهاى ضرورى جامعه دانســت و اين مساله را عامل كاهش آسيبها در جامعه بيان كرد.

وى افزود: به دليلى دسترســى آســان به حقوقدانــان مى توان در حوزههاى مختلف مشــاورههاى حقوقى در قالب طرح ملى »هر مســجد يــك حقــوق دان« از وجــود ايــن افراد بهــره گرفت كه دسترســى به حقوقدانان براى مردم آسان، سريع و بدون هزينه مىشود.

القاصي با بيان اينكه بايد اولويت هاى مشاوره حقوقى را بر اساس مشكلات مردم مشخص كنيم، خاطرنشان كرد: بايد اولويت موضوعات و مشــكلات مردمى متناســب با نياز مردم تعيين و با ارائه مشاورههاى هدفمند بر اساس آسيب شناسى هاى انجام شده ميزان تشكيل پروندههاى قضايى را مديريت كنيم.

رئيــس دادگســترى كل اســتان فــارس با اشــاره به آســيبهاى فضــاى مجــازى بــه ويــژه بــراى جوانــان، افــزود: متاســفانه ســن ارتــكاب جــرم بســيار كاهــش يافتــه كــه يكــى از علــل اصلــى و ريشــه آن دسترســى بــدون محدوديــت فرزنــدان به فضــاى مجازى و اينترنت است.

القاصــى بــا بيان ايــن كه اهميــت برنامه ريــزى در زمينــه ارائه آموزش هاى مدون در مدارس كمتر از ارائه مشــاوره هاى حقوقى در مساجد نيســت، گفت: بايد با آموزش هاى حقوقى مناسب به خانوادهها هشدارهاى لازم به آن ها داده شود.

وى بــا اشــاره به اهميت برنامــه ريزى در طرح ملى »هر مســجد يك حقوقدان« افزود: مى توان به كمك متوليان مســاجد شيوه عملكرد حقوقدانان در اين مكان ها را تعيين و منطبق با آسيب شناسى هاى مورد نظر در زمينه حضور مداوم حقوقدانان در مساجد، برنامه هاى كاربردى و طولانى مدت را تدوين كرد.

القاصى با اشــاره به گســتردگى مطالب حقوقى، خاطر نشان كرد: بايد مطالب حقوقى را بر اســاس اولويت گذارى ها، به صورت جزوات و كتاب يا معرفى منابع در اختيار حقوقدانان قرار داد تا نتيجه مناســبى از اين طرح حاصل شود.

وى هماهنگى سازمان بسيج حقوق دانان و حوزه معاونت پيشگيرى از جرايــم دادگســترى كل را به منظور جلوگيــرى از موازى كارى و دوباره كارى در اين زمينه ضرورى بيان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.