بهرهبرداري از جامع ترين نرم افزار بانك خون كشور در بيمارستان شهيد بهشتى شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جامع ترين نرم افزار بانك خون كشــور در بيمارســتان شــهيد بهشتى شيراز طراحى و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

بــه گــزارش مديريت درمان اســتان فــارس، اين نــرم افزار با پيــش بينى و عملياتى كــردن تمامى مراحل مورد لــزوم و با امكان اتصــال به بانك خــون ســازمان انتقال خــون، براى اوليــن بار در بيمارســتان شــهيد بهشــتى شــيراز طراحى و مــورد بهــره بردارى قرار گرفت.

تهيه اين نرم افزار از مردادماه ســال جارى و پس از اســتخراج فرآيندهــاى مربوطه آغاز شــد. در مســير طراحى، پــس از تعريف قابليــت هاى لازم، در هر مرحله، مشــكلات موجــود برطرف و پس از ويرايــش پايانــى، نرم افزار به صورت آزمايشــى اجرا و نســخه نهايــى در آبان مــاه جارى، نصب و راه اندازى شــد. با اســتفاده از ايــن نرم افــزار، خطاهاى انســانى در انجام فرآينــد تزريق خون، به حداقل مى رسد.

از آن جــا كــه ثبت تمامي اطلاعات كيســه خون شــامل گروه خونى،نوع RH،شماره اهدا،تاريخ توليد و تاريخ انقضا، بدون دخالت دست و صرفا با استفاده از باركدهاى مندرج بر روى كيسه فرآورده، انجام مى پذيرد، هيچ خطاى انسانى در اين قسمت بروز نخواهد كرد. از ديگر قابليت هاى اين نرم افزار، پيگيرى خون هاى درخواست شده از ســوى اپراتور و مســئول بانك خون مى باشــد كه در هر مرحله، خون درخواستى قابل رصد بوده و حتى در صورت اتصال به سازمان انتقال خون از طريق وب، وضعيت هر كيســه خون دريافتى در لحظه را نيز مى توان مشاهده كرد.

با توجه به طراحى اختصاص كيســه هاى خون بر اســاس تاريخ انقضا، احتمال انقضاى خون هاى موجود با اســتفاده از اين نرم افزار، بسيار كم است. همچنين به دليل چاپ برچسب نام و مشخصات بيمار در انتهاى فرآيند آماده ســازى توسط سيستم، خطاى تزريق خون به بيمار ديگر نيز به وجود نخواهد آمد.

مديريت يكپارچه درخواســت ها، جمــع آورى فرم هاى پراكنده كاغــذى و امــكان دريافــت گــزارش هــاى مديريتى بــراي بهبود فراينــد واحد بانك خون از ســاير مزاياى اســتفاده از اين نرم افزار مى باشد.

طراحــى نرم افــزار مذكور كه بــا حمايت هاى رئيــس و مدير بيمارســتان شهيد بهشتي شــيراز انجام گرفته است، گامى بزرگ در مســير كاهش خطا و افزايــش ايمنى بيمار بوده كه بــراى اولين بار در كشــور، به صورت جامع و كامل، اجرا مى شــود. اين نرم افزار، حاصل تلاش هاى مژگان رزمجويى مسئول واحد فنآورى اطلاعات بيمارستان شهيد بهشتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.