اعزام سه كاميون اقلام مورد نياز زلزله زدگان به كرمانشاه

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديــر كل اوقــاف و امــور خيريه فــارس گفت: ديروز ســه كاميــون اقلام مورد نياز زلزله زدگان كرمانشاه توسط اوقاف فارس به اين مناطق اعزام شد.

حجت الاســلام والمســلمين ســيد عبــاس موســوي در گفــت و گــو بــا »خبرجنــوب« ضمــن ابــراز همــدردي بــا مــردم زلزلــه زده كرمانشــاه افزود: ايــن اقــلام شــامل پتــو، آب معدنــي و موادخوراكي است.

وي بــا بيــان اين كه حادثــه زلزله كرمانشــاه و كشــته شــدن جمعــي از هموطنــان قلب تمــام مردم ايــران را به درد آورد، اظهارداشــت: ايرانيان همواره به نوع دوســتي شــهره بودند و در حادثه زلزلــه كرمانشــاه نيــز بــا كمكهــاى نوعدوســتانه خود نشــان مىدهند كه به فكــر هموطنــان خــود در مناطــق غرب كشور هستند.

حجت الاســلام موســوي افزود: تا كنون از محل موقوفات فارس 3 كاميون از اقــلام مورد نيــاز مناطــق زلزله زده كرمانشاه اعزام و تحويل مسئولان استان كرمانشــاه شده است تا در اختيار مردم و نيازمندان قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.