تحقيقات شركت توزيع نيروي برق به دانشگاه شيراز سپرده شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديــر دفتــر تحقيقــات شــركت توزيــع نيــروي برق شــيراز گفــت: در چهــل و نهمين جلســه كميتــه تحقيقات شــركت توزيع نيــروي بــرق شــيراز، قــرارداد تحقيقاتي مادر با دانشــگاه شــيراز منعقد شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي توزيــع نيــروي برق شــيراز، اميــن رئيــس زاده گفــت: با انعقــاد قــرارداد تحقيقاتي مــادر، تمام تحقيقات مورد نظر اين شــركت توســط دانشــگاه شــيراز عملياتي مي شود.

وي بــا بيــان اينكــه قــرارداد تحقيقاتي مــادر شــامل تعدادي قراردادهاي كوچك تحقيقاتي اســت، خاطرنشــان كرد: براســاس قر ارداد منعقدشــده، موضــوع تحقيقات براســاس نياز شــركت توزيع نيروي برق شــيراز و اعلام اين شــركت مشــخص شــده و دانشگاه شــيراز بــا توجه به موضوع تعيين شــده بــا محقق يــا محققان وارد قرارداد خواهد شد.

رئيــس زاده مبلــغ قــرارداد تحقيقاتي مــادر را يــك ميليارد و 500 ميليــون ريال اعلام و خاطرنشــان كرد: اين اقدام در راســتاي متمركزســاختن اعتبــارات پژوهشــي و واگــذاري ايــن پــروژه ها به مراكز دانشــگاهي براي دســتيابي بــه اهداف علمــي مطلوب تر انجام شده است.

مدير دفتر تحقيقات شــركت توزيع نيروي برق شيراز گفت: اين قرارداد با هدف اســتفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي دانشــگاه و تشريك مساعي براي گسترش تحقيقات هدفمند اعضاي هيات علمي دانشــگاه و افزايش سهم حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، رســاله هاي دكتري و تحقيقات پژوهشگران پســادكتري در توسعه دانش و فناوري مورد نياز شــركت توزيع نيروي برق شــيراز منعقد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.