براى خدماترسانى به زلزلهزدگان

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مجموعــه اورژانــس، بهداشــت و درمان فــارس، در پى وقوع حادثه زلزله در اســتان هاى غربى، با نظارت مستقيم سرپرست دانشــگاه علوم پزشكى شيراز و برگزارى نشســت هاى متعدد و برنامه ريــزى، همچنان در حالــت آماده باش به سر مىبرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــگاه علــوم پزشــكى شــيراز، دكتر محمود رضا پيروى، مدير ســتاد حوادث غيرمترقبه دانشــگاه علوم پزشكى شيراز نيز با اشــاره به آمادگــى كامل نيروهاى بهداشــتى و درمانى براى خدماترسانى به زلزلــهزدگان، گفت: بر اســاس اعلام نيــاز وزارت بهداشــت، زمينههاى اعزام چنــد متخصــص جراحى مغــز و اعصاب و ارتوپــد فراهــم شــده و يــك فروند هواپيماي ارتــش و يك فروند هواپيماي ســپاه نيز براى اعــزام به كرمانشــاه، به حالت آمادهباش درآمد كه به علت اعلام عدمنياز از ســوى وزارت بهداشــت در آخرين لحظات، اقدام نهايي انجام نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.