اجراي سيستم مديريت يكپارچه املاك كشور در فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

زهــره مرزبان-خبرنــگار »خبرجنــوب«/ معــاون فنــي اداره كل پســت فارس از اجراي سيســتم مديريت يكپارچه املاك كشــور در اين استان خبر داد.

حميد موحــدي در گفت و گو با »خبرجنــوب« با بيــان اين كه 2 پروژه اقتصاد مقاومتي در فارس در مرحله اجرا قرار گرفته است، گفت: اين پروژهها شامل سيستم يكپارچه املاك كشــور (ســيماك) و پروژه سيستم كدگذاري اســتاندارد مكان محور JNAF)( مي باشد.

وي با اشــاره بــه اينكه پروژه سيستم كدگذاري اســتاندارد مكان محور JNAF)( شــامل 4 زيرشاخه ميباشــد، افــزود: اين زيرشــاخهها شــامل بــه روزرســاني اطلاعــات كدپســتي تمامي مكان هاي استان، ايجاد نقشــههاي كل اماكن شــهري و محوطههاي شــهري و روســتايي سطح استان است كه در بخش اماكن شهري 85 درصد پيشرفت داشته در مناطق روســتايي استان نيز در حال اجراست.

موحدي ادامه داد: اســتعلامات ميــان دســتگاهي كه شــامل تمامي استعلامهاي بين دستگاه هاي مختلف دولتي اســت با اجراي اين پروژه در دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر پستي روستايي انجام مي شود.

وي بيان داشت: در قالب پروژه اقتصــاد مقاومتي سيســتم يكپارچه املاك كشور (سيماك) نيز اطلاعات مربوط به تمامي سازمانهايي كه با امــلاك در ارتباط هســتند در يك ســامانه كشــوري تجميع ميشود و بــا اتمام پروژه مذكــور مردم براي گرفتــن اســتعلامات امــلاك خود نيازي بــه مراجعه به ســازمانهاي مختلــف ندارنــد بلكه تنهــا بايد به دفاتر پستي مراجعه كنند.

معــاون فنــي اداره كل پســت فارس بــا بيان اين كه اين دو پروژه اقتصــاد مقاومتي در چندين اســتان از جملــه فارس، كرمــان، هرمزگان و گيــلان در حال اجراســت، گفت: زيرســاختهاي پــروژه سيســتم كدگذاري اســتاندارد مــكان محور JNAF)( از قبل فراهم شــده و در حال حاضر در مرحله به روزرساني است.

موحدي با بيان اين كه در قالب پروژه JNAF)،( اطلاعات كدپستي اماكن بــه اطلاعات جغرافيايي آنها متصل ميشود، افزود: با اجراي اين پروژه موقعيت هر مكان كه پيش از اين بر مبناي آدرس دهي ســنتي بر اســاس كوچه و خيابــان به صورت دقيق ارايه ميشــد اكنون بر اساس آدرس دهــي علمي مبتني بر طول و عرض جغرافيايي تغيير مي يابد.

معــاون فنــي اداره كل پســت فــارس در پاســخ به اين ســوال كه مزيت اجراي پروژه هاي JNAF)( و (سيماك) چيســت؟ گفت: با اتمام ايــن پروژه ها از بروز فســاد اداري در حــوزه امــلاك همچــون زميــن خــواري و ... جلوگيــري ميگــردد ضمــن آنكــه در ارايــه خدمــات دســتگاه هاي دولتي به مردم تسريع مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.