چشم اميد به اعتلاي فرهنگ و هنر شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

ادامه از صفحه 5

مريدي افزود: به پيشــنهاد آقاي دستغيب به مناســبت هفته كتاب و كتابخواني و همچنين همكاري انجمــن اهل قلم و انجمن مفاخر براي دومين ســال نخبگان علــم و ادب و هنر را به عنوان ســفيران كتاب شيراز معرفي مى نماييم. مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســلامي فارس در ادامــه، محمد كشــاورز نويســنده برنده كتاب ســال جمهوري اســلامي و برنده جايزه كتاب جلال آل احمد، دكتر امير آزادي از دانشمندان مطرح جهان از مفاخر علمي و ســعيدرضا كيخا از ورزشكاران برتر ژيمناستيك جهان و سفير ســلامت را به عنوان ســفيران شايســته كتاب شيراز در سال 1396 اعلام كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.