»حورا« در بخش مسابقه جشنواره فيلم كودك چين

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

فيلم »حورا« در جمع بيســت فيلم بخش مســابقه جشــنواره بينالمللى فيلم كودك چين حضور دارد. به گزارش ايرنا فيلم »حورا« ســاخته غلامرضا ساغرچيان در بخش مســابقه جشــنواره فيلم كودك چين به نمايش درمىآيد. فيلم »حورا« كه پخش بينالمللى آن به عهده بنياد ســينمايى فارابى اســت، تاكنون در جشنوارههاى فيلم آل لايتــز (هند/ برنده جايزه نتپك)، تاميل نادو (هند)، كودكان اشــتوتگارت (آلمان)، تاميل نروژ (نروژ)، كودكان اســتانبول (تركيه)، كــودكان كانادا (كانادا)، خانه آســيا (اســپانيا)، نوجوانان ســئول (كره جنوبى) و كودكان هند - فيل طلايى (هندوســتان) به روى پرده رفته و به بخش مسابقه فيلمهاى كودك جوايز سينمايى آســيا و اقيانوســيه راه يافته است. جشنواره فيلم كودك چين از 24 تا 28 آبان ماه در چين برگزار مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.