آغاز پيشفروش بن نمايشگاه بزرگ كتاب فارس

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

حضور850 ناشر قطعى شد

معاون فرهنگــى و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى اســتان فارس از آغــاز پيش فروش بن و حضور 850 ناشر در نمايشگاه بزرگ كتاب فارس خبر داد و گفت: ثبت نام براى خريد بنهاى نمايشگاه تا ســاعت 23:59 بيســت و هشتم آبان مــاه جارى از طريــق تارنماى www.icfi.ir امكان پذير اســت. مهــدى اميدبخــش با بيــان اين كه نمايشگاه بين المللى شيراز واقع در شهرك گلستان در سال گذشته 750 ناشــر را با خود همراه كرد و امسال ميزبان بيش از 850 ناشر از سراسر كشور خواهد بود، اظهارداشت: اين نمايشگاه از 2 تا 7 آذرماه پذيراى علاقهمندان به كتاب وكتابخوانى مىباشد. امكان حضور كتاب فروشان فارس در نمايشگاه كتاب

معاون فرهنگى ارشــاد اسلامى فارس در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: كتــاب فروشــان علاقهمند به همــكارى در نمايشــگاه كتاب مىتواننــد از طريق هماهنگى با اتحاديه كتابفروشان استان، موقعيتى فراهم آورند تا دارندگان بنهاى عرضه شــده در نمايشگاه از فروشــگاه آنان نيز كتاب خريدارى نمايند. وى ادامه داد: ايــن امكان به گونه اى اســت كه 20 درصــد تخفيف از طريق بن و 10 تا 20 درصد ديگر نيز توســط كتاب فروشــان براى خريد در نظر گرفته شده تا در محل خود اين خدمات را ارائه دهند. بن هاى كتاب تا دو هفته بعد از نمايشگاه قابل استفاده است اميدبخش اشــاره كرد: بن كارتهايى كه در نمايشگاه كتاب عرضه مىشوند تا دو هفته بعد از اين رويداد نيز در كتاب فروشــىهايى كه ثبت نام نمودهاند قابل اســتفاده است و خريد كتاب با آن ها امكان پذير مى باشد. او اظهارداشت: صفر تا صد برگزارى بر عهده انجمن ناشــران و كتاب فروشــان استان فارس خواهد بود و بــا توجــه به تجربيات و دانش اعضاي اين انجمن، اداره كل فرهنگ و ارشــاد تنها در بخش حمايتى حضور دارد و هيچ گونه دخالتى در اين خصوص نخواهد داشــت. درباره برنامههاى جنبى نمايشــگاه نيز از همكارى ساير انجمنها و تشكلهايى كه در اين زمينه داراى طرحها و ايده هاى تازه هستند استفاده خواهد شد.

اميدبخش حضور ناشــران مطرح داخلى در شانزدهمين دوره نمايشگاه كتاب فــارس را يكى ديگر از تغييرات مهم اين دوره توصيف كرد و افزود: در اين دوره از بيش از 20 ناشر داخلى مطرح جهت شركت در اين رويداد مهم فرهنگى دعوت به عمل آمده كه براى نخستين بار شاهد حضور مطرح ترين ناشران كتاب كشور در اين دوره خواهيم بود. معاون فرهنگى و مطبوعاتى فرهنگ و ارشــاد اسلامى استان فارس در خصوص ديگر تفاوت هاى اين دوره نمايشگاه كتاب گفت: با رايزنى هاى صورت گرفته، تلاش مان بر اين است كه مدت زمان نمايشگاه كتاب را از 6 روز به 8 روز ارتقا دهيم چرا كه معتقديم جايگاه فرهنگى شيراز و استان فارس با ساير استان ها و شهرهاى كشور تفاوت چشمگيرى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.