وضعيت اعتبارات فرهنگي فارس شايسته اين استان بزرگ نيست

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

ادامه از صفحه 5

وي افزود: شــرايط و وضعيت اعتبارات فرهنگي علي رغم همه تلاشها و همراهي هاي مجدانه ســازمان برنامه و بودجه، شايســته استان بزرگ فارس نيست و حل ايــن معضل نياز به عزم همــه جانبه ملي و تحرك هرچه بيشــتر مجموعه نمايندگان اســتان و مســئولان ذيصــلاح در اين عرصه دارد، چــرا كه فارس و مباحث آن تنها بحث يك استان نيست؛ بلكه فارس مساله همه كشور است.

كــرم اللهــي تصريــح كــرد: امروزه شــخصيت فرهنگي اســتان به ســبب حوزه تاثيرگذاري و همچنين برخورداري از قله هاي رفيع ادبي و هنري، حايز نشــان و برنــد جهاني اســت. متاســفانه در جغرافيــاي ذهن و برنامه ريزان كشــور، آن بخش از برنامه ها كه متوجه مسير پيشــرفت توسعه اســتان فرهنگپرور و هنرخيز فارس است دچار انحراف در شناخت صحيح و دقيق و موثر اولويتهاست.

وي گفــت: اگرچه توجه بــه عرصههاي اقتصادي براي اين ســامان با توجه به مشــكلات موجود بســيار حياتي است اما ضروري است كه فراموشمان نشود اين اســتان قبل از هر نشان و شناسهاي داراي هيبت، قواره، هيمنه و تشــخص فرهنگــي بيبديلي در اطلس فرهنگ و هنر ايران و جهان اســت. رييــس حوزه هنري انقلاب اسلامي فارس افزود: هرگونه برنامهريزي براي توسعه و پيشــرفت همه جانبه استان بايد بر بستر والا و بالنده فرهنگ و هنر مجال بروز و ظهور داشــته باشــد. باور كنيم اين خواســتههاي بديهي همواره مورد بيمهري و كم توجهي است.

كرم اللهــي گفت: اگرچه عامل رشــد و بالندگي فرهنگــي و هنري جامعه، پول و اعتبار نيســت اما مهيا نمودن زيرساختها و تسريع در فرآيند توليدات هنري و همچنيــن اقــدام در جهت ايجاد بــازار توزيع و ارائه آثــار هنري به ميــدان مخاطب، مســتلزم تامين اعتبار (چــه منابع دولتي و چه منابــع غيردولتي - خصوصي) ميباشد.

وى با اشــاره به قلمرو فعاليت حوزه هنري گفت: محــور فعاليتهاي حوزه هنــري فعاليت در عرصه هنر ديني اســت آن هم دين بــه مفهوم اكمل نــه به مفهوم خــاص، ضمن آن كه اين مفهــوم در قالب چند اولويت عينيت يافته و شمايل اجرايي به خود مي گيرد.

رييس حوزه هنري انقلاب اســلامي استان فارس در ادامــه اظهارداشــت: يكي از ايــن اولويتها مفهوم خانــواده و ســبك زندگــي اســلامي و ايراني اســت. هميــن يك مفهوم كافي اســت تــا ما را بــا دنيايي از مضاميــن روبــه رو كنــد. وي گفت: دوميــن اولويت ما تقريبــا اولويت همه دستگاههاســت و آن بحث مهم تمدن اســلامي اســت. ميدانيم كه دهه چهارم انقلاب اســلامي به نام دهه عدالت و پيشــرفت تعريف شده و در اين بحث پيشــرفت يعني دســتيابي به تمدن اسلامي و در ايــن مبحث هنرمندان جايــگاه ويژهاي دارند. كرم اللهي اولويت ديگر فعاليت حوزه را آموزش با رويكرد شناســايي و پــرورش اســتعدادها دانســت و گفت: در كنــار اين موارد انقلاب اســلامي و دفاع مقدس نيز از رويكردها و اولويتهاي اساسي كار حوزه هنري است.

تجويـدي: اميدوارم كه مجبور نشـوم در تهـران يا فضاي مجازي آثارم را ارائه دهم

علي اصغــر تجويدي پيشكســوت هنر نگارگري شيراز نيز در اين نشست ضمن ابراز اميدواري به ايجاد گشايشي در فضاي استان هنرخيز فارس گفت: در استان جوانان نگارگر ظرفيتهاي خوبــي دارند اما جايگاهي ندارنــد تا بدان مراجعه كرده و خواســتههاي خويش را بيــان كنند و امكانات بطلبنــد. وي با انتقاد از وضعيت ســخت افزاري هنر و فقدان برخي زيرساختهاي اوليه هنر گفت: نگارخانه ارزشــمندي در اين شهر نداريم و اميدوارم كه مجبور نشــوم در تهران يا فضاي مجازي آثارم را ارائه دهم.

بايستي اين جلسهها به جريان تبديل شود

مجيد چيزفهم، رييس انجمن خوشنويســان فارس نيز گفت: تصور ميكنم فضاي سالنهاي ساختمان جديد حوزه هنــري ميطلبد كه از آثار خوشنويســي به نحو مطلوبتري اســتفاده شود.فرزاد حســنزاده، گرافيست پيشكســوت هم با اشاره به مجموعه حوزه هنري گفت: مجموعه بينظيري اســت كه از لحــاظ معماري باعث لذت ميشــود امــا همين كه ما هنرمنــدان از وجود آن بيخبر بوده ايم نشان ميدهد ضعف تبليغات داريم.

وي با اشــاره به اهميــت تبليغات گفــت: بايد از ظرفيــت تبليغات اســتفاده تــا اين مركــز را به همگان معرفــي كنيم. من از صدا و ســيما گلايــه دارم كه اين مركز را معرفي نكرده است.

اين هنرمند با ســابقه شــيرازي افــزود: ما نياز به سياســتگذاري داريم تا اين جلســه ها به جريان تبديل شود و اين مركز تبديل به جايگاهي براي فعاليت هنري جوانان استان گردد.

در شأن پتانسيلهاي جهاني شيراز كاري انجام نشده است!

رســتگار، از ديگــر هنرمنــدان پيشكســوت خوشنويسي فارس هم با اشــاره به پتانسيلهاي جهاني شــيراز گفت: شيراز پتانســيلهاي جهاني مثل حافظ و ســعدي دارد و متاسفم كه بگويم هنوز در خور نام اين دو بزرگوار هيــچ حركتي انجام ندادهايم. وي افزود: ما در زمينه تجســمي ميتوانيم با برگزاري رويدادهايي با محوريت اين دو بزرگوار فعاليت هايي داشته باشيم كه هم سبب جلب گردشگر شــود و هم ارزشهاي انساني و والاي ديدگاههــاي ايــن بزرگــواران را معرفي كند. عبدالرضا اثني عشــري ديگــر هنرمند حاضــر در اين نشســت نيز برگزاري جلســاتى از اين دســت را سبب همدلــي و نزديكتر شــدن هنرمندان به هــم خواند و گفت: اميدوارم با تجميع بودجهها شــرايطي ايجاد شود كه دســتگاه هاي فرهنگي بتوانند وظيفه حمايتي خويش را انجام دهند.

بايد از الگوهاي جهاني كارهاي فرهنگي بهره بگيريم!

علي رضــا كريم پور هنرمند باســابقه شــيرازي نيــز با اشــاره به طرح حــوزه هنري بــراي راه اندازي خانههــاي مختلــف در عرصــه هــاي گوناگــون هنــر تجســمي گفت: هميشه مشــكل فيزيكي و فضا داشتيم امــا اگر شــما بخواهيــد خانه هايــي راه انــدازي كنيد و ايــن كار بــه صورتي مردمي نباشــد كارتان شــكل نميگيــرد البتــه مي دانيــم كه در ايران مــا فقط حوزه هنــري و فرهنگ و ارشــاد را داريم امــا كار فرهنگي شكل نمي گيرد.

وي افــزود: در جهــان الگوهــاي كار فرهنگي و هنري وجــود دارد كه ما بايد از آن ها بهره بگيريم. در دوره هاي قبل هم از شــيراز به عنوان قطب فرهنگي و هنري كشــور ياد مي شــد اما در دوره حاضر به شدت مورد بي مهري قرار مي گيرد.

اگر مسـئولان به هنرمندان جوان بهـا ندهند دچار فاجعه ميشويم

محسن زركش، هنرمند خوشــنويس شيرازي نيز با اشــاره به ظرفيت هاي زياد هنــر در فارس گفت: در اســتان فارس ظرفيت هاي زيادي داريم اما مســئولين نمي توانند اين پتانســيل ها را به سرانجام برسانند. وي افزود: اگر مســئولين به هنرمندان جوان بها ندهند دچار فاجعه مي شويم. بايد ريشه يابي شود كه چرا هنرمندان دچار عزلت ميشــوند؟ چرا هنرمنــد خودش بايد دنبال فــروش آثار خودش بيفتد؟ چرا همه بودجه ها در تهران هزينه مي شود و به ظرفيت هاي شهري چون شيراز بي توجهي مي شود؟!

زركش اظهارداشــت: انتظار دارم كه حوزه هنري برنامــه هايش را بر پايه حمايت از جوانان و پتانســيل آنها بگذارد. ما نياز به طرح ها و رويكردهاي جديدي داريم كه دچار روال گذشته نشويم.

شيراز به يك موزه هنرهاي معاصر نياز دارد

ســعيد صادقي، كاريكاتوريســت جــوان جهرمي و چهــره بيــن المللــي كاريكاتور ايــران نيــز در اين جلســه اظهار داشــت: از سابقه خوب شــيراز به اندازه كافي ســخن گفته شــد امــا تصور مي كنم كه شــيراز بــه يك مــوزه هنرهــاي معاصر نيــاز دارد كــه تمام فعاليــت هــاي فرهنگــي و هنــري و پژوهشــي در آن متمركز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.