»پشت ابرها« فيلم افتتاحيه جشنواره گوآ شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»پشت ابرها« ساخته مجيد مجيدى به عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره فيلم گوآ در هند انتخاب شــد. به گزارش مهر چهل و هشــتمين جشنواره بينالمللى فيلم گوآ كه از 20 تا 28 نوامبر (29 آبان تا 7 آذر) در جزيره گوآ برگزار خواهد شد، فيلم »پشــت ابرها« ســاخته مجيد مجيدى را به عنوان فيلــم افتتاحيه خود انتخاب كرده اســت. اين جشنواره كه ســال 1952 كار خود را با نمايش فيلمهايى از 23 كشور شروع كرد، در اين دوره ميزبان فيلمهاى 100 كشور جهان است. فيلم جديد مجيد مجيدى فيلمساز برجسته ايرانى روز 20 نوامبر چهل و هشتمين دوره جشنواره فيلم گوآ را افتتاح مىكند. اين فيلم نامزد جايزه بهترين فيلم جشــنواره فيلم لندن 2017 شــده بود. »پشت ابرها« نخســتين فيلم هندى مجيد مجيدى است. اين فيلم درباره عشــق، زندگى و روابط انســانى يك برادر و خواهر در شــهر بمبئى است. اى.آر رحمان موســيقى اين فيلم را ســاخته است. اين دو با هم در فيلم »محمد رسول ا...« نيز همكارى كرده بودند. با حضور در اين جشــنواره، فيلم مجيدى نخســتين اكران فيلمش در هند را نيز تجربه مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.