تجليل از كتابداران نمونه دانشگاه شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

به مناســبت هفته كتاب، كتابخوانــي و روز كتابدار؛ در مراســمي با حضور ابراهيم گشتاســبي راد، سرپرست دانشگاه شــيراز، از كتابداران نمونه اين دانشگاه تجليل شد. همچنين قاسم حبيب آگهي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز در اين آيين، ضمن قدرداني از تلاش فعالان عرصه كتاب، اظهار داشــت: دانشگاههاي نســل اول فقــط به امر آمــوزش توجه دارند و دانشــگاه هاي نســل دوم در كنار آمــوزش، موضوع پژوهش را نيز مد نظر قرار مي دهنــد. وي افزود: هم اكنون ما در دانشــگاه هاي نسل سوم به ســر مي بريم و اين دانشگاه ها، همزمان با آموزش و پژوهش، رســالت كارآفريني و نوآوري را نيز بر عهده دارند. حبيب آگهي ادامه داد: دانشگاه هاي نسل سوم بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند و حال اين پرسش مطرح اســت كه آيا كتابخانه هاي كنوني مي توانند نيازهاي مخاطبان دانشگاهي و غيردانشــگاهي را رفع سازند؟ وى با اشاره سرعت روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات خاطرنشــان كرد: ضروري است كه كتابخانه هاي دانشگاه همگام با اين تكنولوژي ها، تحول و ارتقاء يابند تا بتوانند منابع و خدمات را در اختيار مخاطبان قرار دهند و پاسخگوي نيازهاي روزافزون اساتيد و دانشجويان باشند. مجيد ارشاد، رئيس ســابق دانشگاه شــيراز هم در آيين تجليل از كتابداران نمونه دانشگاه شيراز گفت: راه اصلاح جامعه بشــري از مسير كتاب و كتابخواني مي گذرد. وي افزود: كتاب، ابزار گســترش دانايي اســت و توســعه دانايي در جوامع بشري، مانع ايجاد خشونت ميشود. در انتهاي اين مراسم با حضور سرپرست دانشگاه شيراز و جمعي از مســئولان، از كتابداران نمونه دانشــگاه شــيراز، كاركنان نمونــه كتابخانه هاي دانشگاه شيراز، كاركنان نمونه انجمن كتابداران فارس، داريوش نويد گويي، مدير انتشارات نويد شيراز و عباس پور، رئيس كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه شيراز با اهداي لوح تجليل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.