سومين سوگواره »بوي سيب حرم« برگزيدگان خود را شناخت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

غيــاث ملك حســينى/خبرنگار »خبرجنــوب« - دبير اجرايي ســومين ســوگواره »بــوي ســيب حــرم« از برگزاري مراسم اختتاميه اين سوگواره خبــر داد و گفت: ايــن برنامه باحضور جمعــي از مشــتاقان و علاقمنــدان و همچنين مســئولان دانشــگاه شــيراز در تــالار حكمت پرديــس ارم برگزار شــد. به گزارش »خبرجنــوب« فاطمه فرهــادي با بيان اينكه 3 ســال متوالي اســت كه ايــن ســوگوار در 4 بخش عكاســي، گرافيــك، نقاشــي و كليپ برگزار ميشــود، اظهارداشت: هرساله فراخوان اين ســوگواره در ابتداي ماه محرم منتشــر ميشــود تا علاقمندان بتواننــد محتــوا و آثار مــورد علاقه خــود را تهيه و بــه دبيرخانه ارســال كنند. وي با اشــاره به ارســال بيش از 130 اثر به دبيرخانه ســوگواره گفت: مراســم اختتاميه معمولاً در دهه پاياني مــاه صفر برپا ميشــود كه بــر همين اساس بعدازظهر ديروز نيز اين مراسم برگزار شــد و نفرات برتر هر كدام از ايــن 4 بخــش معرفي شــدند. به گفته فرهــادي در بخش عكاســي مقام اول به طور مشــترك به بهنام فلسفينيا و محمدهادي حدادينژاد رسيد. همچنين ميلاد فلســفينيا جايگاه دوم را به خود اختصــاص داد و مقام ســوم اين بخش بطور مشــترك در اختيــار محمدرضا كاظمي و وحيد چهره عالم قرار گرفت. دبير اجرايي ســومين ســوگواره »بوي سيب حرم« با معرفى برگزيدگان بخش گرافيك اين سوگواره نيز ابرازداشت: در اين بخش محمد حيدرپور و كيوان جهاني بــه ترتيب مقامهاى اول و دوم را كســب كردند. به گفته وى در اين بخش گرافيك كســى موفق نشد مقام ســوم را به نام خود ثبت كند اما مسلم رســتمي، محمدمهــدي بادبــان، فرناز ســلمانيان و حســين عباســي از جمله شــركت كنندگانى بودند كه به عنوان شايســته تقديــر شــناخته شــدند. اين فعال دانشــجويى در ادامه سخنان خود به معرفــى برگزيدگان بخش نقاشــي پرداخــت و گفت: در ايــن بخش مقام اول بــه حميدرضا بشــيري، مقام دوم بــه محمدحســين عوض پــور و مقام سوم به ســمانه جمالي رسيد. همچنين زهرا زارع بــه عنوان شايســته تقدير شناخته شــد. فرهادى با بيان اينكه در بخش كليپ سوگواره مقام اول و دوم نداشــتيم، اظهارداشــت: در اين بخش رقيه ســتوده و ســارا نظــري به طور مشترك مقام سوم را به دست آوردند. وى در ادامه از برپايى نمايشگاه 100 اثر منتخب در حاشــيه مراسم اختتاميه خبر داد و گفت: خوشــبختانه امســال شــاهد مشــاركت بيشــترى در ارسال آثار نســبت به ســالهاى گذشــته از ســوى دانشــجويان بوديم.بــه گفتــه فرهادى ســال 94 در اولين يادواره كه با محوريت محرم و عاشوراى حسينى برگزار شــد، 196 اثــر در بخشهاى گرافيك، نقاشى و عكاسى به دبيرخانه رسيد. اين روند در سال 95 با افزايش قابل توجهــى مواجه بود به طورى كه در ايــن ســال و در دومين دوره 300 اثر از ســوى دانشــجويان به دبيرخانه ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.