عاربوردام!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

ممرا دگ براي پيدا كن، من جز گمشــده اي بيش ميان بيهودگــي هــاي زمانه نيســتم كه دائــم فرصت هايــم به هرز مــي رونــد و مبتــلا بــه غفلــت و نســيان از خويــش شــده ام و نيازمنــد آنم كــه دوبــاره تطهير شــوم از آلودگي هــاي ذهن و چشــم و گــوش و زبانــي كــه از صداقــت دور شــده و قلبي كــه خانــه ابليــس گرديــده اميد كه عشــق و آرامــش خود را عطايم فرمايي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.