قاچاق 7 ميليارد دلارى از مبادى رسمى با وجود انكار كرباسيان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير اقتصاد در حالى معتقد اســت، قاچاق از مبادى رســمى نداريم كــه متوليان اين موضــوع معتقدند 4 تا 7 ميليارد دلار قاچاق از اين مبادى ثبت شده است.به گزارش فارس، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادى و دارايى چند روز پيش در حاشيه ديدار با دبيركل سازمان جهانى گمرك در پاسخ پرسشى مبنى بر اين كه چرا همچنان شاهد قاچاق كالا از مبادى رسمى هستيم؟ گفته بود: »ما از مبادى رسمى قاچاق نداريم« .

وى در ادامه با اين تحليل كه ممكن است داشته باشيم اما نام آن قاچاق نيســت، تصريــح مىكند »بايد تخلف را از قاچاق جدا كرد«.البته كرباســيان تلويحاً بيان كرده »اگر قاچاقى هم صورت بگيرد با حسابرسى پس از ترخيص آن را مد نظر قرار مىدهيم«. وى گفته است: »مثلاً كسى آمد و كالايى را اشــتباه اظهار كرد ما سيستمى داريم كه تا سه سال مى توانيم برويم بررسى كنيم و صحت آن را به دست بياوريم، مثل كالاهايى كه در زمينه خانگى حسابرسى پس از ترخيص انجام داديم و سيستم ما آن را پيدا كرد«.

به گزارش فارس، وزير اقتصاد از حسابرسى پس از ترخيصى سخن گفته كه تاكنون هيچ خروجى و مدركى دال بر بازستانى حقوق دولت يا مبارزه با قاچاق را ندارد و آنچه نيز در رابطه با شــركت مطرح لوازم خانگى كره اى كه در سال 95 گزارش داد همچنان بى نتيجه مانده و حتى معاونت حقوقى رياست جمهورى در نامهاى، گمرك را از رسيدگى بــه آن خلع يد كرد.نكته اصلى و قابل تامل اظهارات وزير كه در روزهاى گذشــته نيز با واكنشهاى تند همراه بوده بــه جمله »قاچاق از مبادى رســمى نداريم!« باز مىگردد. اين جمله توسط وزير تا حدودى شفاف شده و تفاوت بين تخلف كم اظهارى و قاچاق قائل شده است. بخش دوم آن به »مبادى رســمى« باز مىگردد.اگر مراد از مبادى رسمى گمرك، مناطق آزاد، بنادر، بازارچههاى مرزى، كوله برى و اسكلههاى كوچك باشد قطعاً و يقيناً اظهارات وزير اقتصاد از اساس ناصحيح و قابل پذيرش نيست.

در صورتى كه مبادى رســمى در كلام وزير، صرفا گمرك بوده باشــد، نيز اين جمله جاى بسى تامل و درنگ دارد و طبق گفته مقامات و مسئولان نبايد آن را بر مبناى واقعيت دانست.

در اين بين اما مرداد سال جارى خورشيدى سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق كالا با تاييد ورود كالاى قاچاق از مبادى رسمى گفته بود كمى بيشتر از 30 درصد از كالاى قاچاق در سال 95 از مبادى اصلى بوده كه حدود 4ميليارد دلار است.

مرغ وزير اقتصاد با وجود آمار ستاد نيز يك پا دارد و معتقد است كه قاچاق از مبادى رسمى نداريم كه فروردين سال جارى پور ابراهيمى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس نيز در برنامه گفت و گوى ويژه خبرى گفته بود برآوردها حاكى از آن است كه سالانه حدود 20 تا 25 ميليارد دلار حجم كالاى قاچاق به كشور است كه بخشى از آن بعضا از مبادى رسمى كشور صورت مى گيرد.

وى در آمــارى متفاوت از مســئولان ســتاد قاچاق كالا عنــوان كرد حــدود 7 ميليــارد دلار از كالاى قاچاق كشــور كه از مبادى رســمى صورت مى گيــرد از حوزه بحث استثنائات (از جمله تعاونى مرزنشينان) است. حدود 70 درصــد از ارزش واردات كالاى قاچاق به كشــور از مبادى رســمى صورت مى گيرد.به گزارش فارس، رئيس كميســيون اصل90 يكى از دلايــل ورود كالاى قاچاق از مبادى رســمى را متوجه امكانــات و تجهيزات در گمرك دانســت و گفته بود بايستى تجهيزات و دستگاه هاى ديگر به ويژه در گمركات تقويت شود. با نظارت دقيق مشخص مى شود كه كم اظهارى و بد اظهارى وجود دارد.محمدى با اشــاره به شــكايت هاى متعدد در كميســيون اصل90 عنــوان كرده بود اين شــكايات در برخــى جاها مربوط به فســاد كاركنان و رشوه اســت.اين نماينده مجلس از ديگر مشــكلات را تعارضات قانونى دانسته و مىافزايد دولت بايد به وظيفه خــود در اجراى قانون بپردازد لذا اگر قانون اجرا نشــود محكوم اســت و هــر دولتى بايد پاســخگوى ضعف هاى خود باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.