بانوان تشكيل دهنده60 درصد نيروى انسانى آموزش و پرورش

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير آمــوزش و پرورش با اشــاره به تأكيــد رئيس جمهــور بر اســتفاده از جوانان و زنــان گفت: سياســت ما نيــز همانند دولت استفاده بيشــتر از نيروهاى جوان و بانوان در رده هاى مديريتى در تهران و اســتان هاست. امــروز 60 درصد نيروى انســانى آموزش و پرورش را خانم ها و بانوان تشــكيل مىدهند اما متأسفانه در سال هاى گذشته كادر سازى براى استفاده جوانان اتفاق نيفتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.