لايحه اي كه مى تواند انقلابى در بيمه حوادث طبيعى ايجاد كند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيــس كل بيمــه مركــزى درخصــوص بيمــه حــوادث طبيعــى از قبيــل بيمه زلزله و آتش ســوزى توضيحاتى ارائه داد.

به گزارش عصرخبر، عبدالناصر همتى گفت: 5 ايــراد وارده به لايحه بيمه همگانى حــوادث طبيعى به بيمه مركــزى و دولــت منعكــس شــد و كميســيون اقتصــادى مجلــس منتظر پاســخ هــاى لازم و تأييــد دولت به خاطــر اضافه شــدن مــوادى كه بار مالى براى دولت است و بايد به تأييد دولت برسد.

وى در پاســخ به ســؤالى مبنى بر سرنوشــت تأســيس صندوق بيمه حوادث طبيعى بيــان كرد: بيمه زلزله يكــى از ملحقات بيمه آتش ســوزى اســت. با توجه به اين كه كشــور ما يكى از 10 كشــور حادثه خيز جهان اســت، متأســفانه درحال حاضر بيش از 80 درصــد منازل مســكونى بيمه آتش ســوزى ندارند و برخى از افراد هنگام خريــد بيمه آتش ســوزى نيز پوشــش زلزله را نمى گيرند يا كامل نمى خرند.

بــه گفته رئيس كل بيمه مركزى حادثــه خيــز بــودن ايــران، همــواره مشــكلات زيادى را به وجود آورده كــه اقدامات جدى را مــى طلبد چرا كه ايــن حوادث، بــار مالــى زيادى براى كشــور به دنبــال دارد كه بيمه مركــزى در راســتاى نقــش حمايتى خود، لايحهاى تحــت عنوان صندوق بيمــه حوادث طبيعى را از چند ســال پيش تهيه و نهايتــاً با تصويب دولت به مجلس پيشــنهاد كرد كه اين لايحه مــى توانــد انقلابى در بيمــه حوادث طبيعى ايجاد كند.

همتــى افــزود: ايــن لايحــه با اصلاحاتى در مجلس تصويب شد اما به دليل ايرادات وارده توسط شوراى نگهبــان هــم اكنون در حال بررســى مشــترك توسط كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و دولت است.

وى اذعان داشت: 5 ايراد وارده به لايحه بيمه همگانى حوادث طبيعى بــه بيمه مركزى و دولــت منعكس و كميســيون اقتصــادى مجلــس منتظر پاســخ هــاى لازم و تأييــد دولت به خاطــر اضافه شــدن مــوادى كه بار مالى براى دولت است و بايد به تأييد دولت برســد. پس از اين بررســى ها مقرر شــده اســت متن مد نظر دولت مجدداً به مجلس ارسال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.