دادستان تهران: توقيف »كيهان« مطابق قانون بود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عبــاس جعفــرى دولــت آبــادى دادســتان تهران در مــورد مهدى خزعلى گفت: نامبرده پيرو درخواســت مرخصى، با اخذ تعهد برگشــت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصى اســتفاده كرد، اما علىرغــم تعهد قبلى خود، همســر و فرزندش، از بازگشت به زندان خوددارى كرد كه توســط مأمورين پليــس مجدداً براى تحمل حبس به زندان معرفى شــد. بــه گــزارش خبرفــورى، وي در مــورد اظهارات احمد توكلى مبنى بر غيرقانونى بــودن توقيــف روزنامه كيهان توســط دادســتانى تهران اعلام كــرد: به موجب مــاده 10 آيين نامه قانــون اصلاح قانون تشــكيل دادگاه هاى عمومــى و انقلاب مصوب 1381 موســوم بــه قانون احياى دادســراها، كليه اختيــارات رئيس حوزه قضايى به دادســتان بازگشــته و دادستان با توجــه به اين قانــون، مىتواند در اين زمينه اقدام نمايد.

جعفــرى دولــت آبــادى در مورد ادعــاى برخــى افــراد مبنى بــر ارتباط محكوميــت احــدى از وكلا بــا پرونده متهمــان طيــف احمدىنژاد اعــلام كرد، وكيــل مذكــور داراى شــاكى بــوده و محكوميــت صــادره ارتباطى بــه ادعاى مذكــور و پرونــده جريانــى در دادگاه كاركنان دولت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.