نسخه مشاور فرمانده سپاه براى اقتصاد كشور

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مشــاور فرمانــده ســپاه گفــت: اگر مســئولان نســخه شــفابخش اقتصاد مقاومتــى را جدى بگيرنــد و براى تحقق آن انقلابى عمل كنند، حربه تحريم دشمن هم شكســت خواهــد خورد.بــه گزارش تســنيم، حميــد رضا مقدم فر در مراســم يادبود شــهيد طهرانى مقدم افزود: امروز شكست سياست هاى دشمنان ما در مقابل جمهورى اســلامى براى همه دنيا آشكار شده است؛ راهپيمايى اربعين و حركتى كه شروع شــده انتهايش به يك نقطه عطف ختم مى شود و دنيا متوجه اين خواهد شد كه امام حســين (ع) نماد عدالت طلبى و غلبه حق بر باطل است. راهپيمايى اربعين هم بــه نماد حق طلبى و پيروزى اســلام تبديل شــده و ان شــاء ا... پيروزى هاى نهايى نزديك است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.