تسهيلات اشتغال زايي به زندانيان آزاد شده؛ اعطا شود

KHABAR JONOOB - - جنوب -

نشست همانديش ىرؤسا ىمراك ز مراقبت بعد از خروج زندانها ىكشو ر به ميزباني اداره كل زندا نها يفار س برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومي ادار ه كل زنــدان هاي اســتان فارس، د راي ن نشست حميدرضا على اكبرى مديرك ل اقدامات تأمينى سازمان زندان ها گفت: ضــرورى اســت با اعطاى تســهيلات اشتغالزايى و حمايت از زندانيان ،برا ى آنان درآمد پايدار ايجاد شود ت ازمين ه بازگشــت شــرافتمندانه آنها به جامعه فراهم شود.

على اكبرى افزود: لازم است د ر كارگروه اشــتغال جزئيــات طرحها و مجوزهاى شغلى، اعطاى تسهيلات به زندانيان آزاد شــده درنظر گرفته شود و آموزش و مشــاوره اشــتغال توسط كارشناسان انجام گيرد.

مديركل اقداما تتأمين ىسازم ان زندان ها همچنين بــ ر جذ ب اعتبارا ت در اين زمينه از ســوى استان ها تأكيد كرد .

عليرضا ســعيدى ،معــا ونتجهي ز و منابــع مالــى صنــدو قكارآفرين ى اميد كشــور نيز در اين جلســه گفت: اســتانهايى كــه نتوانســتهاند مبالــ غ تخصيــص يافته از ســوى صندو قر ا در موعــد مقــرر جذب نماينــد اعتبا ر باقىمانده د ر اســتا ن مربوطــ ه بلوك ه مىشود.

وي افزود: هدف صندوق و مراك ز مراقبــت بعد از خروج، ايجاد اشــتغا ل پايدار براى مددجوي ان تح ت پوشــش است و بايد بررسىهاى حمايتى توسط طرفيــن تفاهم نامه صــورت پذيرد ت ا زمينه بازگشت شرافتمندانه مددجويا ن بــه جامعه فراهم گردد. معاون تجهيز و منابــع مالى صنــدوق كارآفرينى اميد كشــور اظهارداشت : ب ا مشــاورهها ى شــغلى و ايجاد اشتغال بايد ا زارتكا ب جرم مجدد و تبعات شكست د ركس ب و كار و ايجــاد بدهــى بــراى مددج و جلوگيرى شــود. بايد ب هگون ها يعم ل كــرد كه مددجوي بيــكار در آيند هب ه بيكار بدهكار تبديل نشود.

د راي ننشســ تا زسو يرؤسا ى مراكز مراقبت بعد از خروج زندانها ى كشــور اعلام شد كه برخى مددجوي ان نمىتوانند شــرايط اعلام شد ها زسو ى صنــدوق كارآفرينى را مهيا كنند وب ه همين دليل قــادر به جــذ باعتبارا ت خوداشتغالى نيستند.

كلنگ سـاختمان انجمن حمايت زندانيان شيراز به زمين زده شد

در نشســت هم انديشــى مديرا ن عامــل انجمن حمايت زندانيان اســتان فــارس، كلنــگ ســاختمان انجمــن حمايــت حميدرضــ ا علــ ى اكبــر ى مديــركل اقدامــات تأمينى ســازمان زندانها در اين نشســت گفت: انجمن حمايت زندانيان شــيرا زا زانجمنها ى برتر كشــور محسوب مىشــود و اي ن موفقيت نتيجه همراهى دادست ان شيرا ز و مديركل زند انها ىاست اناست.

وي افــزود : اگــ ر بتوانيــ م برا ى خانواده زندانيان قــدم مثبتى برداريم، از ورود مجــدد زندان ىب هچرخ هجر م جلوگيرى كرد هايم.

ســيد حشــم تا.. .حيــا تالغي ب مديــركل زندانهاى فــ ارسني زگفت : حمايت از زندانيان و خانواده آنان بايد در جامعه نهادينه شــود .اگ راي نقشــ ر حمايت شــوند ا ز توســع ه چرخ ه جر م جلوگيرى مى شود.

وى اضافــه كرد: نــگا هجامع هب ه زندانــى و خانواد هو ىمثب ت نيســ ت و بايد تلاش كنيــم اين نگاه و نگر ش منفى را تغيير دهيم.

مديــركل زندانهاى فارس ادام ه داد: اگر خانواده هاى اين افراد آســيب ديــده رهــا شــوند زمينه بــراى افراد ســودجو فراهم مىشــود كه ضروري اســت با پشتيبانى و همكاري خيرين و تقويت انجمن ها اين موضوع را جد ى بگيريم.

حيــات الغيــب اضافــه كــرد : 60درصــد زندانيان فــارس متأهل و اغلــب آنــان از خانواده هــا ىضعي ف و بــى بضاعت جامعه هســتند ب ه همين سبب لازم اســت مديرا نعام لانجم ن بــه منظورايجــاد درآمد پايــدار براى خانواده هاى اين افراد تلاش كنند.

وى گفــت: 14مركــز انجمــن حمايــت زندانيــان در مركز اســتان و شــهرهاى داراى زنــدان و شهرســت ان زرين دشــت فعاليت دارند و از خيرين و نيك انديشــان انتظــار داري مب ااي ن مراكز همكارى بيشــترى داشته باشند تا آسيب هاى اجتماعى كمترى متوجه خانواده زندانيان شود.

علــى صالحى، دادســتا نعموم ى و انقلاب شــيراز و رئيس هيات مد يره انجمــن حمايــت زنداني ان نيــ ز گفت : مديــران عامــل انجمــن مىتوانند ا ز ظرفيتهاى دادست انشهرستانها براي تقويــت انجمنهــا اســتفاده كنند ود ر تعامل سازنده با رؤساى دادگسترىه ا مشــكلات اين مراكــز را بــه حداقل برسانند.

وي اظهارداشــت: بــه منظــو ر گســترش فعاليتها و توســعه خدما ت انجمنهــا، حمايت همــه جانبه مديرا ن عامل و خيرين ضرورى است.

صالحى اضافه كرد: افراد دربند ، خواسته يا ناخواسته گرفتار شده اند و بيشتر آنان سرپرست خانوار هستند كه مديران عامل بايد تلاش كنند با ايجاد درآمد پايدار و مبل غمستمر ىماهيانه ، از آســيب ها بكاهنــد. وى تأكيد كرد : اســتان فارس د رام ورخيريه ، ظرفيت خوبــى دارد و بــا شناســايى و ج ذب خيريــن و افزايــش درآمــد انجم نه ا مى توان مســتمرى افراد تحت پوشش را افزايــش داد.غفورى نژاد مديرعامل انجمن حمايت زندانيان شهرستان آباد ه از راه انــدازى شــهر كآزمايــش به منظور دريافــت گواهينامه پايه يك و دو در شهرســتان آباده براي زنداني ان در آينده نزديك خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.