پلمب 14 خوابگاه خودگردان متخلف در شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

معاون سياســى و اجتماعى فرمانــدار شــيراز گفــت: 14 خوابــگاه خودگــردان متخلف در شيراز پلمب شد.

علــى ســعيدى، معــاون سياســى و اجتماعــى فرمانــدار شــيراز ظهر ديروز سهشــنبه در نشســت خبرى آخريــن وضعيت خوابگاههــاى خودگــردان اظهار كــرد: 150 خوابــگاه خودگردان در شهرستان شــيراز شناسايى و بازديد از 100 خوابگاه نيز انجام شده است.

وى ادامــه داد: 14 خوابگاه به علت تخلفات پلمب شــده كه اكثر آن ها خوابگاه هاى بانوان و غيردانشجويى بود.معاون سياسى و اجتماعــى فرماندار شــيراز با اشــاره به وضعيت دانشــجويان بيان كرد: حدود 2 هزار دانشــجو در خوابگاههــاى خودگــردان شــيراز اســكان دارند كــه اكثر آن ها دانشــجويان دانشــگاههاى غيرانتفاعى و غيردولتى هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.