اسامي حدود 100هزار نفر ارز بگير دولتي منتشر شد

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

بانك مركزى در راستاى شفاف سازى و اطلاع رسانى عمومى فهرست دريافت كنندگان ارز دولتى و سامانه نيما را منتشر كرد. براساس دو ليست جداگانه كه مربوط به افراد و تعداد نوبت هاي دريافت از سامانه نيما و همچنين دريافت ارز برمبناي دلار 4200 توماني است، حدود 2856 صفحه شامل حدود 83 هزار نفر نوبت دريافت ارزي ارز با مبناي دلار 4200 توماني دريافت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.