با متقاضيان ارز گران چه بايد كرد؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عمــده متقاضيــان ارز دلار با قيمــت هاى ‪18 17،‬ و 19 هزار تومانى چه كســانى هســتند؟ در پاســخ به اين سوال مى توان اشــاره كرد كه جداى از سفته بازان قمار بازى كه با ايجاد نوســانات در اين بازار مكاره، بازى بــرد و باخت راه انداخته اند گروهى از متقاضيان به خاطر احساس ترس و اوهام ناشى از آن، پول ها را به صورت دلار خانگى نگه مى دارند؛ گروهى ديگر ســرمايه شــان را به دلار تبديل كرده و مى خواهند آن را از كشور خارج كنند؛ گروهى مى خواهند آن را به مصارف لوكس و غير ضرور و مصارف تظاهرى نظير مســافرت به آنتاليا و ... تخصيص دهند و گروهى نيز براى انجام برخى از فعاليتهاى متعارف و بعضاً ضرورى به جمع متقاضيان پيوســته اند.اخيراً كه قيمت دلار در بــازار آزاد خرده فروشــى ايران به حــدود ‪18 17،‬ هزار تومان افزايش يافته اســت، گروهى از افراد دانســته و يا نادانسته اصرار دارند كه بدون دقت علمى و به طور خطابه اى بگويند كه ارزش پول ملى كشــور به اين ميزان تقليل يافته اســت و در پى آن، نتايج مخرب خود را بگيرند. با اين حال اگر كمى دقت شــود و خود را از اســارت جو عوامانه اى كــه هر روز جنــگاوران جنگ روانى در داخل و خارج به آن دامن مى زنند، برهانيم، به راى العين ملاحظه مى شود كه حدود 60 تا 65 درصد نيازهاى ارزى ميهن مان ايران بــا نرخ 4200 تامين مالى مى شــود و حدود30 تا 35 درصــد نيازهاى عمده ارزى در ســامانه ســنا با نرخ زير 9 هزار تومان عرضه مى شــود. بر اين اساس، به زعم اين جانب حدود 5 درصد و به بيان اخير رييس جمهور محترم ايران اســلامى، تنها حدود 1 درصد از نيازهاى ارزى كشــور با نرخ حدود 17 هزار تومان تامين مالى مى شود.بر اساس اين توصيف نزديك به واقعيت از ماوقع بازار ارز در ايران، مايه تعجب اســت كه چگونه و به خاطر چه ضعف هايى جنگ روانى دشــمن بعضاً موثر واقع شــده و برخى از عوام بى خبــر و يــا خواص خائن اين گونه بيان مى دارند كه نرخ ارز فلان و بهمان شــده و تورم مثلا 297 درصد است و غيره.به نظر لازم است تا همه گروه هاى مرجع در مقابل دروغ پراكنى هاى اين گونه كه دم خروس آن نيز كاملا روشــن اســت، براى نمونه بى بى سى فارســى اخيرا در ترجمه نطق ترامپ در سازمان ملل كه به جاى كلمه »روزهاى ديگر« از عبارت »افراد ديگر« و به جاى كلمه »ميليون دلار« از عبارت »ميليارد دلار« استفاده كرد، دست به روشنگرى زد كه بازار ارز در ايران فقط منحصر به دلالان نيست.از سوى ديگر جا دارد تا مقامات مسئول امنيت ملى كشور، آن دسته از دلواپسان قدرت طلبى را كه به اى نحو كان درصدد مخالفت با منتخب ملت ايران هســتند؛ حداقل از عرصه رسانه ملى دور كرده و بيش از اين دســت ايشــان را در پمپاژ يأس و نا اميدى باز نگذارند.اگر اين توصيف از واقعيت نزديك به واقع باشد، كه به نظر ما چنين است، بى ترديد مى توان با كمى اغماض و در مجموع خوشحال هم بود كه سرمايه هاى كشور ارزان فروشى نمى شــود. وقتى كســانى ســرمايه ها و دارايى هاى خود را كه با حمايت اين ملت و از زمين اين اقتصاد ملى روييده و نقش خون در رگ ها و عروق پيكره اقتصاد كشور را دارد، از گردونه خارج كرده و به صورت راكد كنز مى كنند و يا طى يك اقدام غيرملى و وطن فروشــانه از ميهــن خارج مى كنند، چه بهتر كه ريال آن هــا را كمتر ارزش گذارى كرد و در واقع نوعى ماليات بر خروج ســرمايه از اقتصاد ملى را از ايشــان اخذ كرد تا بيشتر متضرر شوند و اين انگيزه شيطانى را كنار بگذارند.با اين وجود بر دولت و بانك مركزى و خيرخواهان اين ملك است تا ضمن روشن كردن اذهان مردم به حقيقت ما وقع، هر چه بيشــتر و زودتر بجنبند تا ضمن مبارزه بى امان و همه جانبه با ســفته بازان و دلالان، آن دسته از افرادى را كه نيازهاى ضرورى داشته و در بازار آزاد خرده فروشى با مشكلات ناروا مواجه اند شناسايى كرده و در سامانه هاى مورد نظر مورد حمايت لازم قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.