روش هاى يادگيرى ما 70 سال عقب تر ازديگران!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيــر آمــوزش و پرورش بــا بيان اينكــه كه روش هاى ياددهــى و يادگيرى در مــدارس كشــور حدود 60، 70 ســال عقب تر از دنياى امروز است، گفت: روش مديريت كلاس درس نيز مربوط به 50 يا 60 ســال پيش است كه يك نفر پاى تابلو مى ايســتاد و بقيه يادداشــت بــردارى مى كردند. به گزارش ايرنا، سيد محمد بطحايى در مراسم آغاز سال تحصيلى و آيين استقبال از نو دانشــجو معلمان دانشگاه فرهنگيان اظهار كرد: يكــى از مهمترين مولفه ها با توجه به ويژگى هاى خاص دانش آموزان، ايجاد شايستگى در معلمان و آشنايى آنها با مهارت هاى شغلى است زيرا ممكن است فردى داراى مدرك كارشناسى بوده اما به مهارت هاى معلمى مســلط باشــد كه اين امر، ارزشــمندتر از فردى است كه داراى مدرك دكترى بوده اما مهارتهاى معلمى را ندارد. وى افزود: دانشــجو معلمان بايد مهارت هاى معلمى را به خوبى فرا بگيرند البتــه اين مهارتها در كتابهاى درســى نيســت بلكه در جريان كارورزى و تعامل با معلمان پيشكســوت بايد آموخته شود و يادمان باشد بدون داشتن اين مهارت ها اگر در حوزه دانش، پيشــرفت هاى چشمگيرى داشــته باشــيم باز هم موفق نخواهيم شد. بطحايى يكى ديگر از شاخصه هاى معلمى را توانايى هاى شخصى عنوان كرد و گفت: معلم خســته و خمود، قدرت به كارگيرى مهارتها و دانش هايى كه آموخته اســت را در كلاس درس نــدارد. وى اظهــار داشت: آموزش و پرورش زمانى مى تواند معلمانى داراى شايســتگى هاى لازم را در اختيار داشته باشد كه بتواند معلم و نيروى انســانى مورد نياز را بــه عنوان مهم ترين مولفه براى تحول، تربيت كند.

بــه گفته وزير آمــوزش و پرورش، دانشجو معلمان بايد به موازات شغل معلمى، به مدت چهار ســال تحصيل در دانشــگاه فرهنگيان شايســتگى هاى لازم را كســب كــرده و در كنــار آن از حوادث سياســى، اجتماعى، فرهنگــى و اقتصادى جامعه نيز غافل نشــوند. وى تاكيد كرد: معلمان بايد مخاطب خود را بشناســند؛ ايــن كه از چه طبقــه اجتماعى بوده و كــدام ناهنجارى و نابســامانى، دانش آموزان را احاطه كرده است. بطحايى مهم ترين مولفه موفقيت يك معلم را در گرو داشتن شايستگى هاى لازم عنوان كرد و گفت: بخشى از اين شايستگى، در حــوزه دانش اســت و بخــش ديگر به مهارتهاى فردى بازمىگردد. وى افزود: مسير تحول در آموزش و پرورش به دلايل مختلف كه مهمترين آن تربيت انسان است مدام در معرض تغيير و تحول بوده و هرگز نمى توان روزى را متصور شد كه بگوييم تحول در آموزش و پروش خاتمه پيدا كرده و بــه طور كلى، چنين گزاره اى بى مفهوم است.بطحايى خاطرنشــان كرد: آموزش و پرورش همواره بايد به دنبال راه ها و روش هاى جديد با هدف انطباق نيازهاى فردى و اجتماعى دانش آموزان باشد از اين رو يكى از سخت ترين كارها در مراكز تربيت معلم آن است كه دانشــجو معلمان بايد با منابع علمى روز آشنا باشند، در غير اينصورت اشكالاتى كه بر ما مى گيرند مبنى بر اينكه آموزش و پــرورش، معلمانى براى امروز و حال با اســتفاده از منابــع ديروز، تربيت مى كند بر مــا وارد اســت. وى ادامه داد: به عبــارت ديگر، اين ايراد بــر آموزش و پرورش وارد مى شــود كه اين وزارتخانه، كالاهايى توليد مى كند كه موردنياز دانش آموزان فردا نيست.وزير آموزش و پرورش يادآور شد: اين درحاليست كه سند تحول، مسير حركت در بخشهاى مختلف را براى آموزش و پرورش اعم از فضاى آموزشى، برنامــه درســى، نيــروى انســانى و نحوه مديريت، مشخص كرده اما نبايد خيالمان راحت باشد كه با داشتن سند تحول، نياز به مطالعه، اصلاح و تكميل سند نداريم بلكه ما هر روز به بازنگرى نيازمنديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.