نامه جنجالى وزير راه درباره مدرك تحصيلى جعلى يك رييس

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير راه و شهرسازى با انتشار نامه اى در كانال شخصى اش، نوشت: كسى كه سال ها رييس نظام مهندســى ســاختمان ايران بوده، مدرك تحصيلى اش جعلى بود!به گزارش عصر ايران، عباس آخوندى در اين نامه آورده اســت: بايد خيلى متاسف بود كه كسى كه ســه سال رييس ســازمان نظام مهندسى ساختمان كشور بوده و چهار سال نمايندگى مردم تهران را بر عهده داشــته و رييس كميســيون عمران مجلس شوراى اسلامى بوده دانشنامه جعلى ارايه كرده اســت. اين موضوع رســماً از سوى دانشگاه امام حسين (ع) كه دانشنامه ارايه شــده به آن منتســب است طى شــماره 46752 مورخ 31 شــهريور 94به رياست ســازمان نظام مهندسى ساختمان استان تهران اعلام شده است.هر چند وزير از اين فرد نام نبرده اســت ولى تنها كســى كه با مشــخصات مندرج در نامه همخوانى دارد، سيد مهدى هاشــمى اســت كه در دوران دولت قبل، رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور بود و 4 سال نيز در مجلس شوراى اسلامى حضور داشت. او همچنين رييس كميسيون عمران نيز بود. سيد مهدى هاشمى چندى نيز با حكم محمود احمدى نژاد سرپرست وزارت كشور بود. همچنين معاونت عمرانى وزارت كشور نيز بر عهده او بوده است. در جريان انتخابات 1396 او رييس ستاد انتخابات سيد ابراهيم رييسى در استان تهران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.