فرسودگى 50 درصدى هواپيماهاى كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هواپيماهاى روسى براى خريد قابل اعتماد نيستند نايب رييس كميســيون عمران مجلس از فرســودگى 50 درصدى هواپيماهاى كشور انتقاد كرد.ســيد احسن علوى در گفت و گو با خبرگزارى خانه ملت، نسبت به فرسوده بودن ناوگان هوايى كشــور هشدار داد و گفت: يكى از مشكلات كنونى حوزه هواپيمايى كشور، فرسودگى اين ناوگان هستند، كه اين مساله ضمن اين كه خطرات بسيارى را براى مسافران به دنبال داشته، موجب شده كه هزينه نگهدارى ناوگان هواپيمايى بسيار بالا برود.

نماينده مردم سنندج و ديواندره در مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: بر اساس گزارش هاى واصله، بيش از 50 درصد هواپيماهاى ايرلاين ها فرســوده بوده و عملا زمين گير شده اند.وى ادامه داد: بعد از برجام اميدوار به نوسازى ناوگان هواپيمايى از طريق انعقاد قرارداد با بوئينگ و ايرباس بوديم، اما متاسفانه با اقدام تحريمى آمريكا، تمام اقدامات متوقف شد، حال در شــرايط كنونى وزارت راه و شهرســازى بايد تمهيدات ويژه اى را براى جايگزينى هواپيماهاى فرسوده بيانديشد.علوى تصريح كرد: در شرايط كنونى با توجه به اين كه فرآيند خريد هواپيماى نو از كشورهاى خارجى بسيار سخت و دشوار شده، بهترين راه براى تامين نيازهاى ناوگان هوايى كشــور، اجاره مدت دار هواپيما از كشورهاى ديگر است.اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: خريد هواپيماهاى دست دوم در حد نو نيز يكى ديگر از راهكارها براى تأمين نياز كشــور است، تا بخشى از هواپيماهاى فرسوده از فرآيند استفاده خارج شده و هواپيماهاى جديد جايگزين آن شود.نايب رييس كميسيون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من تمركز كشــور براى خريد هواپيما بايد بر روى شــركت هاى معتبرى مانند ايرباس باشد، از ايــن رو روند خريد بايد از كانال هاى ديگر صــورت گيرد، البته بحث خريد هواپيماهاى روسى نيز مطرح بود كه به نظر من اين هواپيماها قابل اطمينان نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.