سربازان غايب 5 هزار ميليارد تومان به دولت پول دادند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جانشين رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا در پاسخ به اين سوال كه درآمد دولت از محل جريمه غيبت سربازى چه ميزان بوده است، گفت: طى اين مدت حدود 5 هزار ميليارد تومان از محل پرداخت جريمه هاى غيبت سربازان به حساب خزانه واريز شده است.

به گزارش تســنيم، سردار ابراهيم كريمى با اشاره به موضوع پرداخت جريمه غيبت ســربازى اظهار كرد: طى چهار ســال اخيــر، 600 هزار نفر براى پرداخــت جريمه غيبت ســربازى، ثبتنام كرده و از ايــن ميان، 444 هزار نفر فرآيند پرداخــت جريمه را تكميل كرده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.