مناطق ويژه اقتصادى جديد به بخش خصوصى سپرده مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دبير شــوراى عالى مناطــق آزاد گفت: در مناطق آزاد جديــد واردات كالاى همراه مسافر ممنوع است و تردد خودرو فقط در محدوده نقشه هاى مناطق آزاد انجام مى شود. بــه گزارش فارس، مرتضى بانك در حاشــيه امضاى تفاهم نامــه مطالعات خط دوم ريلى ايران - تركيه (جلفا - پلدشــت - چشمه ثريا) به تصويب تاسيس هشت منطقه آزاد جديد اشــاره كرد و گفت: پس از بررســى برخى از نواقص اين لايحهها پيشبينى شــد و تلاش كرديم، با نظريات كارشناســى و بررسىهاى محققان اقتصادى و نمايندگان مجلس نواقص برطرف شود.

وى درباره تاسيس مناطق ويژه اقتصادى توضيح داد: برخى از اين مناطق با همفكرى نمايندگان مجلس تاسيس شده و قرار است كه مناطق ويژه اقتصادى با پيشنهاد نمايندگان مجلس تاســيس شده و توسط بخش خصوصى اداره شــوند، در غير اين صورت توجيهى براى تاسيس ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.