آخرين آمار تلفات مسموميت الكلى در 4 استان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سرپرســت سازمان اورژانس كشور گفت كه بر اساس آخرين اطلاعات 290 نفر بر اثر مصرف مشــروبات الكلى در 4 اســتان مسموم شدهاند كه از اين تعداد 24 نفر فوت و 3 نفر دچار مرگ مغزى شــده اند.پيرحســين كوليوند در گفت و گو با ايسنا، بيان كرد: در هرمزگان 16 نفر ، خراســان شــمالى 4 نفر و البرز 4 نفر جان خود را از دســت دادند و در كهگيلويه و بويراحمد 3 نفر دچار مرگ مغزى شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.