تدابير ويژه براى حل مشكل كاميونداران

يك نماينده مجلس: مشكل كاميون داران با قيد فوريت رسيدگى مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزيــر صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه از ســمت خــود در وزارت صنعت، اســتعفا نداد هام، جزييــات تدابير ويژه براى حل مشــكل كاميوندار ان را تشريح كرد.

به گــزارش مهر، محمد شــريعتمدارى د رجم ع خبرنگاران با اشــاره بــه تمهيدات دولــ تبرا ىح ل مشــكل لاســتيك كاميــونداران گفــت: برخــى از نيازمندىهــاى كاميــوندار ان ت ا پيش ا ز نوســانا ت نرخ ارز، از توليد داخلى تامين مىشــد كه در شــش ماهه اول سال جارى، 520 هزار حلقه لاستيك توليد داخل، براى تامين نياز خودروســازان ارايه شــد ك ه برخــى از آنها نيز، در شــبكه توزيع قــرار گرفت و با همكارى ســازمان راهدارى كشور توزيع شد.و ى افــزود: البته اين عدد تامين كننــده نياز كاميوندار ان نبوده و همچنان نياز به واردات وجود دارد.

شــريعتمدارى با بيان اينكه با وجود 120 هزار حلقه لاســتيك كه در گمــركات و كالاهاى متروكه وجــود دارد با همكارى ســازمان گمــرك و و اموا ل تمليكى قرار شــد ايــن لاســتيكها د رزي رمجموع ه توزيع ســازمان راهــدارى قرار گيــرد؛ تصريح كرد :

از مــاه آينده علاوه بــر 200 ميليون دلارى كه براى واردات لاســتيك اختصاص داده شــده اســت هر ماه 80 ميليــون دلار در اختيار واردكنندگان قانونى قرار خواهد گرفت.

عضو هيات رييســه مجلس شــوراى اســلامى نيــز گفت: مطالبات و مشــكلات كاميونداران با قيد فوريــت در صحــن مجلس مورد رســيدگ ىق رارم ى گيرد.

به گــزارش ايرنــا، اكبــر رنجبــرزاده د رجم ع كاميــونداران شــهر اســدآباد اظهار كــرد :اعترا ض راننــدگان بــه حق و بجا اســت و مشكلاتشــان به زودى با همكارى دولت در مجلس شــورا ىاسلام ى بحث و بررســى مى شود.وى با بيان اين كه مطالبات و خواسته هاى كاميونداران بايد برآورده شود، تاكيد كرد: اين افراد از بسيجيان مخلص دوران دفاع مقد س هســتند و هيچ دشــمنى با نظــام ندارند.نماينده مرد م اسدآباد در مجلس شــوراى اسلامى از كاميوند اران خواســت به كارشــان ادامه داده تــا كار حمل و ن قل كشور مختل نشود.رنجبرزاده به امنيت جاد هه ا براى تــردد كاميونها تاكيد كرد و گفت: سيســتم امنيتى و قضايى كشور با كسانى كه به كاميون ها آسيب زده و مانع تردد آنها مى شوند با اشد مجازات برخورد م ى كند و هرگونه خســارت و حملــه به كاميون ها مورد تعقيب قضايى قرار مى گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.