مخالفت دولت با طرح تأمين كالاى اساسى مجلس

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينده مردم اليگودرز در مجلس شــوراى اســلامى گفت: نمايندگان مجلس در كمتر از يك ماه گذشــته طرح دو فوريتى با عنوان »طرح تأمين كالاهاى اساسى« با 63 امضا ارائه كردند كه به دليل مخالفت دولت، رأى كافى در كميسيون برنامه و بودجه اخذ نكرد.

به گزارش فارس، محمد خدابخشــى اظهار كرد: مجموع شــرايط داخلى و بين المللى نشان مىدهد كه ما در شرايط ويژه اى از نظر اقتصادى قرار داريم و انكار اين موضوع ما را از اين شرايط خارج نمىكند و فقط ما را از اتخاذ تصميمات ضرورى شرايط ويژه، محروم مىكند.وى ادامه داد: در كمتر از يك ماه گذشــته نمايندگان مجلس شــوراى اســلامى طرحى دو فوريتى با عنوان »طرح تأمين كالاهاى اساسى« با 63 امضا را ارائه كردند كه به دليل مخالفت دولت، رأى كافى براى تصويب در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات اخذ نكرد.

اين نماينده مجلس شوراى اسلامى افزود: استدلال اصلى هم از جانب نمايندگان دولت، مخالفت شخص رييس جمهور عنوان شد، با اين دليل كه دولت توان تأمين كالاهاى اساسى با ساز و كارهاى موجود را دارد و اين اقدام صرفاً موجبات نگرانى مردم را فراهم مىكند. وى اضافه كرد: با گذشت يك ماه از اين موضوع هر روز مشخصتر مىشود كه بهرهگيرى از طرح هاى اين چنينى بسيار ضرورى است و بر خلاف تصور اوليه دولت، اين كار كاملاً در راستاى آسودگى خاطر عمومى از تأمين مايحتاج ضرورى خانوارها خواهد بود.خدابخشى بيان كرد: در هفته هاى اخير بنا بر تبليغات و شــايعات عموماً غير موثق، شــاهد هجوم عمومى براى خريد بيش از نياز و در واقع احتكار كالاهاى مصرفى توسط خانوارها هستيم، نمونه اين موضوع در مورد برخى لوازم بهداشتى نظير پوشك و غيره مشاهده شد و اخيراً شاهد افزايش تقاضاى غير معمول براى برخى كالاهاى ديگر نيز هستيم كه اين موضوع جدا از اهداف و نيات سوء منتشركنندگان اوليه شايعات، به نگرانى خانوارها از تداوم تأمين كالاهاى اساسى مربوط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.