وزيرارتباطات 2-3 به »خبرورزشي« باخت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير جوان ارتباطات در مسابقه فوتبال دوستانه تيمش و خبر ورزشى دو گل به ثمر رســاند. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين؛ 48 ساعت پس از دربى، آذرى جهرمى وزير ارتباطات و پسرش و همكارانش در وزارتخانه در ديدارى دوستانه 3 بر 2 از تيم فوتبال خبر ورزشــى شكســت خوردند. آذرى جهرمى البته در اين بازى به رغم بازى با عينك هر دو گل تيمش را به ثمر رساند و ستاره تيمش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.