كار معلمان تمام وقت مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون پشتيبانى وزير آموزش و پرورش از تصويب طرح »معلم تمام وقت« در 2 شوراى حقوق و دستمزد و توسعه مديريت خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رســانى شــبكه خبر، طبق اين مصوبه اگر يك فرهنگى 6 ساعت بيشتر از ساعت موظفى تدريس كند، به فوق العاده ويژه اش 25 درصد اضافه مى شود.اللهيار تركمن ابراز كرد: اين عدد اضافه شده به عنوان حقوق مستمر در 12 ماه سال پرداخت خواهد شد و تأخيرهاى حق التدريس را نخواهد داشــت و در پاداش پايان خدمت هم محاســبه خواهد شــد.وى گفت: اين طرح كاملاً اختيارى است و در مناطقى اجرا مىشــود كه آموزش و پرورش به تدريس فرد نياز داشــته باشــد و افرادى وارد طرح مىشوند كه حداقل 5 سال از خدمتشان باقى مانده باشــد.اللهيار تركمن افزود: اين طرح اكنون براى دوره متوســطه طراحى شــده اســت و پس از كسب تجربه براى تمام دوره هاى تحصيلى اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.