سرمايه گذارى 150 ميليون دلارى ژاپن براى زلزله در ايران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس مركز تحقيقات ســازه و زلزله دانشــگاه صنعتى امير كبير گفت: دولت ژاپن در زمينه تحقيقات مهندسى زلزله د ر ايران 150ميليون دلار ســرمايه گذارى مى كند.به گزارش ايرنا، در زمينه مهندســى زلزله و آسي بها ىناش ىا ز آنتحقيقا ت بســيارى در جهان در دســت انجام اســت.در اين ميان برخى از تجهيزات مربوط به شناسايى آسيب ها و آزماي شها ىواقع ى اين رخداد نيازمند دانش روز و امكاناتى است كه در زمان حاضر در كشور وجود ندارد و ا زاي نحي ثقرا راس تا زامكانا ت ژاپنى ها و تجربيات آن ها در كشــور اســتفاده شــود.به دليل لرزه خيز بودن ژاپن و مشكلاتى كه روزانه با آن درگير هستند تجربيات اين كشور به ايران منتقل مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.