6 هزار نفر در كشور بالاى 100 سال سن دارند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان گفت: در حال حاضر ما د ركشور 6 هزا رنفر بالا ى100 سال داريم و تعداد افراد بالاى 80 سال د ركشو رب هبالا ىي كميليون مىرسد و اين در حاليست كه ديدگاه مان را در حوزه سالمندى بايد تغيير بدهي م و بر اســاس آمار در ســال 2050 تعداد سالمندا نبه بيشت را زجمعي ت15 ســال مىرسد و دنيا به سمت پيرى حركت مىكند. به گزارش تســنيم، محسن سلمان نژاد در مراســم گراميداشت پيشكسوتان و مدافعان حقوق سالمندان، بيان كرد: سالانه ‪7 00‬ هزار ســالمند ب هجمعيت ســالمندى كشــور اضافه مىشود. وى ادامه داد: در تلاش هســتيم لايحه حقوق سالمند ىر ا زطري ق دولت به مجلس ببريم و قوانين خوبى را در اين زمينه به تصويب برســانيم.رييس دبيرخانه شــوراى ملى ســالمندان د رپايا ن گفت: تلاش مىشــود از ســال آينده نيز منابع قابل توجهى به حوزه سالمندان اختصاص يابد و بتواني مبخش يا زمشكلا تاي ن افراد ر ارف عسازيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.