رونمايى از سامانه آتش نشانى هوايى پيشرفته سنگين

KHABAR JONOOB - - اخبار -

متخصصان سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع از دستاورد جديد خود براى مقابله با آتش سوزى هاى گسترد هرونماي ى كردند.به گزارش جام جم آنلاين، در ســال حمايت از كالاى ايرانى و همزمان با 7 مهر روز آتش نشــانى و ايمنى، متخصصان صنايع هوايى وزارت دفاع براى نخســتين بار در كشــور موفق به طراحى و ساخت سامانه آتش نشانى هوايى پيشرفته سنگين براى اطفاى آتش سوزى هاى گسترده توسط هواپيماهاى جت شدند.افزايش سرعت عمل در مهار و اطفاى حريق، نياز كشور به ســامانه آتش نشــان هوايى، خســارت قابل توجه به جنگل ها و مراتع در اثر آتش سوزى (1500 هكتار در سال) و صعب العبور بودن مراتع و جنگل ها از دلايل طراحى و ساخت سامانه آتش نشانى هوايى پيشرفته سنگين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.