زلزله 1/4ريشترى قائميه را لرزاند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

زلزله با قدرت 4 و يك دهم ريشتر قائميه در استان فارس را لرزاند. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از موسســه ژئو فيزيك دانشــگاه تهران زلزله با قدرت 4 و يك دهم ريشتر قائميه در استان فارس را لرزاند.

ايــن زلزله در 10 كيلومترى قائميــه، 16 كيلومترى نودان، فارس و 21 كيلومترى كازرون در عمق 9 كيلومترى زمين رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.