واردات 16 هزار موبايل مسافرى بدون انجام سفر

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دادســتان تهــران آخريــن اخبار از پرونــده هــاى متخلفــان ارزى و تلفــن همراه را تشــريح كرد. به گزارش باشگاه خبرنــگاران جوان؛ عبــاس جعفرى دولت آبادى در حاشيه نشست با مديران گمرك كشور از صدور ســه كيفر خواست ديگر در رابطــه بــا پرونده هاى تلفــن همراه و ارسال آن ها به دادگاه هاى ويژه خبر داد.

وى با اشــاره به اتمــام تحقيقات در پرونــده صرافانى كــه از كارت هاى ملى ديگران اســتفاده مىكردنــد، گفت: ظرف چند روز آينــده كيفرخواســت نيز صادر مىشــود. دادســتان تهران با خاطرنشــان كــردن اين نكته كه پرونده هاى تشــكيل شــده در حوزه ارز و ورود كالا ابهاماتى دارد كه اين جلسات مرتبط با اين پرونده ها تشــكيل مىشــود، ادامه داد: در برخى پرونــده ها ديــده شــده كــه وارد كننده قيمتى بيشــتر از قيمت گمرك داده اســت و هميــن موضوع موجب تشــكيل پرونده در دادســتانى شده اســت؛ چرا كه علاوه بــر دريافــت ارز، كالايى كــه وارد كرده هــم از قيمت جهانى و هم از تعرفه گمرك بالاتر است. جعفرى دولت آبادى با اشاره به بحث و بررســى پيرامون اســناد كالاها تصريــح كرد: بعضاً اســنادى كه با كالاها وارد مىشود، ممكن است معتبر نبوده و يا جعلى و قيمت آن گرانتر و ارزانتر باشد.

دادســتان تهران به بررسى موضوع ثبت ســفارش خودرو اشــاره كرد و بيان كــرد: گمــرك اعلام كــرده بــود كه در رابطه بــا اين پرونــده در جريان تخلفات ســازمان توســعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول كه پرونده تشــكيل شــده اين ســؤال مطرح بــوده كه چگونه مىشــود دو ســازمان مهم كه بــا يكديگر از طريق ســامانه مرتبــط هســتند، يكــى از آنها عنوان مىكند كه در جريان نبوده اســت. جعفرى دولــت آبادى افــزود: اين حادثه وقتى كشــف شــد كه گمرك نامه اى به سازمان توســعه تجارت نوشت و تصريح داشت كه اين ثبت سفارشات اشكال دارد و پرونده اى تشكيل شد. وى با طرح اين ســؤال كه چگونه مىشــود در ارتباط دو ســازمان مهم مرتبط با واردات و توزيع و ترخيص كالا، ناهماهنگى وجود داشــته باشــد و هريــك موضوع را بــه ديگرى ارجــاع مىدهد، گفت: البتــه ما از مباحث امروز قانع نشديم و ابهامات باقى است و معتقديــم گمرك هم در جريان اين حوادث بوده اســت، كما اين كــه پليس وقتى اين خودروهــا را توقيف كرد مشــخص شــد كه ثبت سفارشــات اشــكال داشته است. دادســتان تهران بــه مصداقى كــه در آن فردى تلفنهاى همــراه قاچاق را در قالب مســافربرى به كشــور وارد كرده اســت، اشــاره كــرد و افزود: فردى كــه متوارى اســت بدون اين كه مسافرتى داشته باشد و يا از كشــور خارج شــود با ثبت سامانه توانسته است 16 هزار تلفن همراه را وارد كشور كند.

جعفرى دولــت آبادى خاطرنشــان كــرد: اميدواريم گمــرك منافذ را ببندد و در بخش ورود كالا كنترل بيشترى داشته باشد.

توقيف حسـاب هـا و امـوال متهم پرونده سكه ثامن

وى بــا اشــاره به آخريــن وضعيت پرونده ســكه ثامن تصريح كرد: متاسفانه يــك روز قبل از تشــكيل پرونده قضايى متهــم از كشــور خارج شــده و چند روز قبــل از آن نيــز همســرش را از كشــور خارج كرده؛ اما تمام حساب ها و اموالش از جمله املاك و تعــدادى اتومبيل گران قيمت توقيف شــده اســت. جعفرى دولت آبــادى گفــت: افــراد از ايــن فرد ســكه خريدارى كرده و آن را تحويل نمىگرفتند و مىتوانستند ســود آن را دريافت كنند، در حدى كه يك ســپرده گــذارى در حد كلان انجام شــده و افراد زيادى را جذب كرده بودند. وى بار ديگر از مردم خواست كه غير از بانك و موسســات مالى مجاز، به هيچ شركت و موسسه اى اعتماد نكنند و تاكيد كرد: جز بانك و موسســات مالى مجاز، هيچ شركت و موسسه اى حق ندارد به مردم سود پرداخت كند و پرداخت سود به خصــوص در قالب ســپرده هاى كلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران بر اين موضوع تاكيد شده است.

دسـتگيرى طلافروش فـرارى از تهران در شيراز

دادســتان تهران در رابطه با پرونده كلاهبــردارى در قالــب دريافــت طلا و پرداخت ســود به مــردم از اتحاديه طلا و جواهرات به دليل عدم نظارت گلايه كرد و افزود: صنف طلا نمىتواند از مردم پول بگيرد و ســود بدهد، حتــى اگر خود افراد تقاضا كنند.دادســتان تهران از دستگيرى متهــم اين پرونــده خبر داد و بيــان كرد: اين طلافروش كه ســال هــاى زيادى در تهرانپارس فعاليت مىكرده هفته گذشــته در شــيراز دســتگير و همــه امــوال وى توقيف شــده اســت.جعفرى دولت آبادى تصريــح كرد: ايــن فرد مدعى اســت كه بيش از 240 ميليــارد تومان بدهى ندارد و مىتوان گفت كه اموال توقيف شــده از وى تكافوى پرداخت بدهىها را مىدهد و شــاكيان اجازه دهند كه پليس و دادستانى كار خــود را انجــام دهد تا وجــوه مردم بازگردانــده شــود.جعفرى دولت آبادى با بيان اين كه هيچ كسى حق ندارد در ازاى دريافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتى بانك كارگشايى نيز وقتى طلاهاى مردم را مىگيرد در قالــب ارزش طلا به آنها وام مىدهد و ســودى پرداخت نمىكند و اشــكالى نيز ندارد؛ امــا در اين پرونده از افراد پــول و طلا گرفته شــده و به آنها ســود داده اند كه اشــكال دارد.دادســتان تهران از مردم خواست كه به دليل دريافت سود بيشتر به ســمت چنين افرادى نروند كه در نهايت پرونده تشــكيل شــود و هم براى خودشــان و هم براي كشور، دردسر ايجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.