از بقايى و جوانفكر چه خبر؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

وكيــل مدافــع حميــد بقايى گفت كه نســبت به حكم صادر شده اخير براى موكلــش مبنى بــر 6 ماه حبــس تعزيرى اعتراض كرده اســت.مهران عبــد ا... پور در گفــت و گــو بــا ايســنا در خصوص آخرين وضعيت پرونده جديد مطرح شــده عليه حميد بقايى اظهار كرد: درخواســت تجديــد نظرخواهــى خــود را در رابطه با حكم صادره عليه ايشان در رابطه با اتهام توهين به مسئولان ثبت كرديم.

وى افــزود: اين حكــم در خصوص اتهام توهين به مســئولان در پى انتشــار فيلم ســخنان حميد بقايى مقابل زندان اوين و توهين به مسئولان صورت گرفته است كه بر اســاس آن شــعبه 1059 دادگاه كيفرى او را در رابطه با اتهام نشــر اكاذيب تبرئه و به اتهام توهين به اشخاص و مقامات به 6 مــاه حبس محكوم كرد.عبــد ا... پور در رابطه با پرونده ديگر موكلش على اكبر جوانفكر نيز گفت: در رابطه با حكم صادره عليه جوانفكر نيز در دادگاه انقلاب درخواست واخواهى خواهيم كرد.

عبــد ا... پور در رابطه با اتهام على اكبر جوانفكر خاطرنشــان كــرد: موكلم به اتهام اقدام عليه امنيت ملى در پى آتش زدن حكم حميد بقايى در مقابل ســفارت انگليس به 5 ســال و يك ماه حبس محكوم شــده كه نسبت به حكم صادره در دادگاه انقلاب درخواســت واخواهى خواهيم كرد.ســه شنبه 20 شــهريور ماه خبر محكوميت حميد بقايى معاون اجرايى دولت دهم از سوى شعبه 1059 دادگاه كيفرى دو ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت به 6 ماه حبس تعزيرى منتشر شد.

حميــد بقايــى معاون اجرايى دولت دهم كه از 22 اســفند 96 و به دليل محكوميت به مجــازات جرايمى همچون اختلاس و تصرف غير قانونى در اموال دولتى در حبس به سر مى برد، يكشنبه 11 شهريور نيز به اتهام توهين عليه مسئولان محاكمه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.